Financiële stukken inzien

Weten waaraan de gemeente geld uitgeeft? U vindt het in de kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken.

Jaarrekening 2020 - Infographic

De gemeente laat met deze tekening in vogelvlucht het huishoudboekje van 2020 zien. 
Hoeveel geld kwam er binnen en waar is het aan uitgegeven?

Infographic Jaarrekening 2020

Jaarstukken

Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarstukken vast. In de jaarstukken zijn de jaarrekening en het jaarverslag opgenomen. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren. Bij de behandeling van de jaarstukken kan de raad moties en amendementen aannemen.

Kadernota

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is. En ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De raad stelt de kadernota jaarlijks in juli vast. 
Bij de behandeling van de kadernota kan de raad moties en amendementen aannemen. Daarmee verandert de raad bijvoorbeeld bepaalde keuzes uit de programmabegroting of geeft de raad het college van burgemeester en wethouders opdracht iets nader uit te zoeken.

Programmabegroting

Ieder jaar in november stelt de raad de programmabegroting vast voor het jaar erop. De programmabegroting maakt de keuzes uit de kadernota duidelijk: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?
De begroting bestaat uit programma’s die de raad heeft vastgesteld. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de uitgaven en opbrengsten per programma weergegeven. Naast de programma’s bestaat de begroting nog uit een aantal paragrafen over onderwerpen die een grote rol spelen bij de uitgaven en opbrengsten van de gemeente. Zoals de paragraaf Grondbeleid. Een aantal paragrafen is verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet.

Infographic begroting 2021 gemeente Wijk bij Duurstede

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Zijn er meevallers en/of tegenvallers? Of zijn de inkomsten en uitgaven zoals verwacht? De Voorjaarsnota wordt jaarlijks voor 1 juni aan de gemeenteraad aangeboden. De Voorjaarsnota dient in het algemeen als bijstelling van de begroting van het lopende jaar.

Najaarsnota
 

De Najaarsnota geeft net als de Voorjaarsnota een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Zijn er financiële meevallers en/of tegenvallers? Of zijn de inkomsten en uitgaven zoals verwacht? De Najaarsnota wordt jaarlijks voor 1 december aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is niet verplicht maar wel gebruikelijk. De Najaarsnota dient in het algemeen als bijstelling van de begroting van het lopende jaar.