Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak. De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of er geen geld is verspild. Maar de rekenkamercommissie kijkt ook vooruit en onderzoekt of voorgenomen beleid van de gemeente wel doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatig is. De basis voor de werkzaamheden van de rekenkamercommissie is vastgelegd in het Onderzoeksprotocol en verordening Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente. Jaarlijks voert de Rekenkamercommissie tenminste een groot onderzoek en enkele kleinere onderzoeken uit, waarbij zij antwoord wil krijgen op vragen zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen? Welke aanbevelingen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten? 
Daarnaast voert de Rekenkamercommissie oriënterende onderzoeken uit. Met deze onderzoeken verdiept de Rekenkamercommissie zich in een bepaald beleidsterrein. Resultaat van zo'n onderzoek kan zijn dat een groot onderzoek gestart wordt. Van alle uitgevoerde onderzoeken volgt de Rekenkamercommissie de voortgang van de uitvoering van haar aanbevelingen, de toezeggingen van het college en de besluiten van de gemeenteraad. Dit is de nazorg.

Jaarplan Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede

In haar jaarlijkse onderzoeksplan legt de Rekenkamercommissie vast welke onderzoeken zij oppakt. Ook u als inwoner kunt ideeën voor onderzoek aanleveren (zie verder de contactgegevens van de Rekenkamercommissie). In het jaarverslag geeft de Rekenkamercommissie aan in hoeverre zij uitvoering heeft gegeven aan het onderzoeksplan en welke resultaten zijn bereikt. In het jaarverslag wordt ook gerapporteerd over de bevindingen uit de nazorg.

Geen standpunten maar oplossingsrichtingen

In haar aanbevelingen presenteert de Rekenkamercommissie geen kant en klare verbetertrajecten. Zij geeft steeds oplossingsrichtingen aan, waarmee de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld tot een afgewogen besluit te komen. Op deze manier blijven de taken van de gemeenteraad (kaders stellen en controleren) en de Rekenkamercommissie (de raad ondersteunen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak) goed gescheiden.

Samenstelling Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede

De leden van de Rekenkamercommissie worden benoemd door de gemeenteraad. De rekenkamercommissie wordt deze periode geëvalueerd en daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de invulling en samenstelling van de rekenkamercommissie. De leden die in de periode 2017-2020 in de rekenkamercommissie zitting hadden, hebben bij het verstrijken van hun zittingstermijn aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een herbenoeming.

Onderzoeksprotocol

Met haar onderzoeken hoopt de Rekenkamercommissie een positief kritische bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente Wijk bij Duurstede. Ten behoeve van het vastleggen van de taken van de Rekenkamercommissie en het vastleggen van de wijze waarop hierover met de ambtelijke organisatie en het college wordt gecommuniceerd heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoeksproces in een onderzoeksprotocol opgenomen, dit naar voorbeeld van de Rekenkamercommissie Den Haag. 

In contact komen met de Rekenkamercommissie?

Mocht u ideeën voor onderzoeksonderwerpen willen aandragen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier (per mail te bereiken via mvanesterik@wijkbijduurstede.nl en telefonisch via: 0343-595584).