Wethouder Wil Kosterman - SamenWerkt

Foto wethouder Wil Kosterman

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Afvalverwijdering
 • Straatreiniging en gladheidsbestrijding
 • Riolering
 • Openbaar groen (incl. speeltuinen)
 • Wegonderhoud
 • Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid)
 • Wmo
 • Gezondheidszorg
 • Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit)
 • Beschermd wonen
 • Sport en bewegen
 • Kunst en cultuur
 • Archeologie & monumenten
 • Energietransitie
 • Warmtetransitie
 • Klimaatadaptatie, waterkwaliteit

Nevenfuncties 

Onbetaald:

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Wijk bij Duurstede 

Uit hoofde van haar functie als wethouder (onbetaald):

 • Lid Dagelijks Bestuur (ook plaatsvervangend voorzitter) Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
 • Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht
 • Voorzitter Bestuurlijk Platform Jeugd, SAVE en Veilig Thuis/Breed Wethouders Overleg Jeugd provincie Utrecht
 • Lid programmaraad Kennisplatform Utrecht Sociaal
 • Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (MooiSticht) Utrecht West
 • Lid Raad van 15 ZonMw
 • Voorzitter bestuurstafel Sociaal Domein Zuid Oost Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)