Zonnepark Cothen

Op 9 maart 2018 diende Sunvest een principeverzoek in bij de gemeente voor de aanleg van een zonnepark bij Trechtweg 10 te Cothen. In de tussentijd zijn er 3 inloopavonden geweest.

Burgemeester en wethouders zijn het eens met het ontwerpbestemmingsplan zonnepark Cothen

Op 8 augustus 2019 gaven zij hun toestemming voor dit ontwerpbestemmingsplan. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan op de website van ruimtelijke plannen.

Wilt u meer weten?

Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Of kijk op de website van Sunvest.

De voorgestelde locatie betreft de percelen F 470, F 471, F 472 en een deel van de percelen F 473, F477 en F481. Deze liggen ten noorden van de Trechtweg 10 en ten zuiden van het dorp Cothen. Delen van de percelen F477 en F481 zijn toegevoegd, om het zonnepark beter in de omgeving in te passen. Op de foto zet u met rood aangegeven de voorgestelde locatie.

Voorgestelde locatie Zonnepark Cothen

De voorwaarden staan duidelijk omschreven in de brief die wij aan Sunvest hebben gestuurd als antwoord op het principeverzoek. 

Een belangrijke voorwaarde is, dat er draagvlak (steun van omwonenden) is voor het voorgestelde zonnepark

 • Draagvlak is een belangrijk onderdeel van de belangenafweging. Dit weegt flink mee als het college en de raad er een besluit over nemen.
 • Ook moet het zonnepark goed in het landschap passen (landschappelijke inpassing).
 • Daarnaast moet worden gekeken naar de bodem, het geluid, de schittering, natuurwaarden en archeologie.
Brief College B&W aan Sunvest (pdf, 7 MB)

Garanties kunnen wij niet geven. Sunvest diende het verzoek voor een bestemmingsplanwijziging op 26 oktober 2018 in. Een veranderd bestemmingsplan kan de aanleg van het zonnepark mogelijk maken. Bij dit bestemmingsplan moet Sunvest:

 • wettelijk bewijzen dat het plan niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. 
 • bewijzen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Dat betekent ze duidelijk moeten maken dat bijvoorbeeld:

 • schitteringen (lichthinder)
 • geluidsoverlast
 • windoverlast

binnen de wettelijke gestelde regels vallen. Als het nodig is moeten ze dit bewijzen aan de hand van onderzoeken.

Door nu al de procedure te doorlopen, doen we praktijkervaring op. Deze praktijkervaring passen we toe in het te maken beleids- en toetsingskader voor zonnevelden. Dat beleids- en toetsingskader sluit daarom straks helemaal aan bij de werkelijkheid. Bekijk het beleidskader op de website Zonnevelden Wijk bij Duurstede.  Zonneveld Cothen past binnen de gestelde voorwaarden van het beleidskader.

Website Zonnevelden Wijk bij Duurstede

Eerst werkt Sunvest het inrichtingsplan verder uit

Het zonnepark moet in het landschap passen. Sunvest betrekt de omwonenden hierbij en vraagt om hun mening. De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat omwonenden het plan steunen.

Tegelijk voert Sunvest een aantal onderzoeken uit

Deze zijn nodig om te bewijzen dat het plan binnen de wettelijk gestelde regels valt. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • een archeologisch onderzoek
 • een onderzoek naar de flora- en fauna
 • een bodemonderzoek

Sunvest stelt op basis van het opgestelde inrichtingsplan en de uitkomsten van de onderzoeken een ontwerpbestemmingsplan op

Dit legt ze daarna voor aan het college.

 • Dat is de onderbouwing voor het verzoek van Sunvest om het bestemmingsplan te wijzigen.
 • Hierna kan het college het plan goedkeuren. Daarna ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage (van 22 augustus t/m 3 oktober 2019).

In november 2020 stemde het college in met de ontwikkeling van Zonneveld Wijkerbroek Oost en Zonnepark Wijkersloot.

Sunvest communicatieplan Zonnepark (pdf, 250 KB)

Is er bij plannen of besluiten kans op belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu? 

Dan wordt vaak een milieu effect rapportage (m.e.r) gedaan.

Voor het zonnepark Cothen is dan ook onderzocht of er sprake is van nadeel voor het milieu

Uit het onderzoek blijkt, dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn als het zonnepark hier komt. Het volgen van een m.e.r.-(beoordelings-) procedure is daarom niet nodig. Dit heeft het college op 7 mei 2019 besloten. Op 15 mei 2019 heeft het op de gemeentepagina in de Wijkse Courant en in het Wijks Nieuws gestaan. Vanaf 16 mei 2019 is het besluit te lezen in de staatscourant

Besluit m.e.r.-beoordeling (pdf, 493 KB) Vormvrije m.e.r.-beoordeling (pdf, 895 KB)

Het is belangrijk dat Sunvest ervoor zorgt, dat u als omwonenden of belangstellenden uw mening geeft en meedenkt met de plannen

Daarom heeft Sunvest twee openbare bijeenkomsten op 28 november 2018 en 25 maart 2019 georganiseerd. De direct omwonenden hebben de uitnodiging per brief ontvangen. Tijdens deze bijeenkomsten konden omwonenden en andere belangstellenden informatie halen bij verschillende tafels en hun mening geven. De onderwerpen van de tafels waren:

 • inspraak en de duurzaamheidswensen (gemeente)
 • het inrichtingsplan en de onderzoeken (stedenbouwkundig adviesbureau SAB)
 • informatie over het zonnepark (Sunvest). 

Sunvest maakt daarna het inrichtingsplan af en verwerkt dit in het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor het genoemde gebied. De gemeente plaatst de bekendmaking voor het ontwerpbestemmingsplan op de gemeentepagina in de lokale kranten en op overheid.nl.

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan?

U kunt dan tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt de zienswijzen mee bij haar beslissing om het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen of niet.

Heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en bent u het er nog steeds niet mee eens?

Teken dan beroep aan bij de Raad van State. Let op: Dit kan alleen als u eerst zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Tekening zonnepark Cothen (pdf, 1 MB) Uitnodiging 2e inloopavond 11--03-19 (pdf, 717 KB) Verslag inloopavond Zonnepark 28-11-18 (pdf, 388 KB)

Wijk bij Duurstede wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn

Dit betekent dat alle energie die we gebruiken, duurzaam en zoveel mogelijk plaatselijk opwekken.

We schakelen hiervoor over op duurzame bronnen zoals de zon, wind, water en biomassa

Onze behoefte aan energie is zo groot, dat we verschillende bronnen naast elkaar zullen moeten gebruiken.

Voor zonne-energie is het logisch om te beginnen met zonnepanelen op daken

Misschien heeft u zelf ook al zonnepanelen op uw dak. Als alle geschikte daken in de gemeente vol liggen met zonnepanelen, hebben we pas een klein stukje van onze vraag naar energie duurzaam opgewekt. Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden, zoals duurzame energie opwekken via zonneparken. De gemeente heeft op dit moment nog geen beleid voor zonneparken en wil dit ontwikkelen. We ontvangen namelijk steeds meer vragen over de mogelijkheden voor zonneparken in onze gemeente.

Er is op dit moment geen sprake van het aanleggen van een extra ontsluitingsweg langs de Rijnsloot. Dit is ook niet opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan (GVVP), dat nu in ontwikkeling is.

In het ontwerpbestemmingsplan heeft het zonnepark een agrarische bestemming met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark'. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het weer terug te brengen naar de agrarische bestemming.

De bufferzone en het omliggende groen hebben de bestemming groen. De toegangsweg heeft een verkeersbestemming.

Het inkoopstation dat aan de Trechtweg komt heeft de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - inkoopstation'.

Nee.

De gemeente heeft niet de bedoeling om hier extra woningbouw toe te staan. Dat mag ook niet volgens het huidige bestemmingsplan Cothen. Dit stuk grond heeft de bestemming Groen. Dus mogen er geen gebouwen -laat staan woningen- hierop worden gebouwd.

Heeft u vragen over het project?

Bel met 030 - 265 85 12.
Mail naar cothen@sunvest.nl.
Of kijk voor meer informatie op de website van Sunvest.

Heeft u vragen die de gemeente aangaan?

Vul het contactformulier in of bel met 0343-595 595.

Website Sunvest