Rekenkamercommissie

 • is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak.
 • onderzoekt of de gemeente het gemeentelijk beleid goed heeft uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of de gemeente geen geld heeft verspild.
 • kijkt ook vooruit en onderzoekt of voorgenomen beleid van de gemeente wel doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatig is.

De basis voor de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie staan in het onderzoeksprotocol en verordening Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede (pdf, 107 KB).

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar:

 • de doelmatigheid
 • de doeltreffendheid
 • en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente.

Elke jaar voert de Rekenkamercommissie tenminste een groot onderzoek en enkele kleinere onderzoeken uit. Hierbij wil zij antwoord krijgen op vragen zoals:

 • Heeft de gemeente de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt?
 • Verliepen de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt?
 • Welke aanbevelingen zijn nodig om de doeltreffendheid te vergroten? 

Daarnaast voert de Rekenkamercommissie oriënterende onderzoeken uit. Met deze onderzoeken verdiept de Rekenkamercommissie zich in een bepaald beleidsterrein. Resultaat van zo'n onderzoek kan zijn dat een groot onderzoek gestart wordt.

Van alle uitgevoerde onderzoeken volgt de Rekenkamercommissie:

 • de voortgang van de uitvoering van haar aanbevelingen
 • de toezeggingen van het college
 • en de besluiten van de gemeenteraad.

Dit is de nazorg.

 • U als inwoner kunt ideeën voor onderzoek aanleveren. (Zie verder de contactgegevens van de Rekenkamercommissie).

In het jaarverslag:

 • geeft de Rekenkamercommissie aan in hoeverre zij uitvoering heeft gegeven aan het onderzoeksplan
 • staat welke resultaten de Rekenkamercommissie heeft bereikt.
 • rapporteert de Rekenkamercommissie ook over de bevindingen uit de nazorg.

Bekijk de uitgebrachte rapporten, voorzien van een korte toelichting.

In haar aanbevelingen presenteert de Rekenkamercommissie geen kant en klare verbetertrajecten. Zij geeft steeds oplossingsrichtingen aan. Hiermee wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om tot een afgewogen besluit te komen. Op deze manier blijven de taken van de gemeenteraad (kaders stellen en controleren) en de Rekenkamercommissie (de raad ondersteunen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak) goed gescheiden.

Begin 2021 traden de leden van de rekenkamercommissie af. De Rekenkamercommissie is daarom op dit moment demissionair. De nieuwe gemeenteraad neemt op korte termijn een beslissing met betrekking tot de uitgevoerde evaluatie over de Rekenkamercommissie. Naar verwachting kan na het zomerreces een nieuwe Rekenkamercommissie aan de slag gaan.

De gemeenteraad:

 • benoemt de leden van de Rekenkamercommissie.
 • heeft in het voorjaar een evaluatie van de Rekenkamercommissie uitgevoerd.
 • neemt daarna een besluit over de invulling en samenstelling van de Rekenkamercommissie.

Met haar onderzoeken hoopt de Rekenkamercommissie een positief kritische bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bestuur van de gemeente 

In het onderzoeksproces in het onderzoeksprotocol (pdf, 107 KB) staat vastgelegd:

 • de taken van de Rekenkamercommissie.
 • de wijze waarop de Rekenkamercommissie hierover met de ambtelijke organisatie en het college communiceert.

(naar voorbeeld van de Rekenkamercommissie Den Haag). 

Wilt u ideeën voor onderzoeksonderwerpen aandragen of heeft u vragen? Mail dan naar de raadsgriffier via: griffie@wijkbijduurstede.nl of bel met 0343-595 595