De kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten alle politieke partijen de kandidatenlijsten inleveren in het Huis van de Gemeente te Wijk bij Duurstede. De inleveraar moet bevoegd zijn tot deelneming aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten staan.  Sinds 2017 zijn lijstencombinaties niet meer mogelijk.

2.1 (Voorinlevering) kandidaatstelling

Wij willen  het inleveren  van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk laten verlopen. Wij vragen u daarom om in de periode van 17- 26 januari 2022 de lijst en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen. Wij adviseren u gebruik te maken van die mogelijkheid!

Maak voor de voorinlevering een afspraak met Team Verkiezingen via  verkiezingen@wijkbijduurstede.nl of 0343-595 595.

Let op: U moet  nog wel  de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur officieel inleveren.

Tip:

Vraag iedere kandidaat om een kopie van een op 31 januari 2022 geldig identiteitsbewijs (voor- en achterkant van de houderpagina). Verzamel deze documenten voor het invoeren in OSV. Hiermee voorkomt u foute gegevens.

2.2 welke stukken moet u inleveren bij de kandidaatstelling?

Politieke partijen die nu deel uitmaken van de gemeenteraad leveren in:

 • Een kandidatenlijst (model H1).
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij waarin staat dat  de inleveraar bevoegd is om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze staat geregistreerd (model H3-1).
 • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat (H9).
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de kandidaten die nog geen zitting hebben in de raad (voor- en achterkant i.v.m. BSN).
 • Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigden (van meerdere partijen), dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen (model H3-2).

Politieke  partijen die geen deel uitmaken van de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede moeten ook inleveren:

 • Tenminste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4) (zie ook 2.5).

2.3 Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor de inlevering van de kandidatenlijsten kunnen de politieke partijen straks weer gebruik maken van OSV. In dit systeem staan de gegevens van de politieke partijen en de kandidaten. We vragen de politieke partijen om bij het aanleveren van de gegevens voor de kandidatenlijsten ook gebruik te maken van OSV.

Download de software beschikbaar via de website van de Kiesraad. Op deze pagina staat meer informatie over de OSV software voor politieke partijen.

Wij vragen u dringend om gebruik te maken van deze software voor het inleveren van de kandidatenlijsten

Wilt u een van de live video-instructies over het gebruik van OSV volgen? Lees hoe u zich hiervoor kunt opgeven.

2.4 verklaring van instemming

Iedere kandidaat op de kandidatenlijst geeft een schriftelijke verklaring af dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring levert u samen met kandidatenlijst in. Deze verklaring kan een kandidaat achteraf niet meer intrekken. De kandidaten op deze verklaring worden in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst (dit gebeurt in OSV).

Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad levert u  een kopie van een geldig identiteitsbewijs in

Dat kan zijn: een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart dat tenminste geldig is op 31 januari 2022. Let op: het BSN staat op de achterkant, daarom moet ook een kopie van de achterkant van het identiteitsbewijs worden bijgevoegd. Gegevens op de kopie mogen niet worden afgeschermd. Ontbreekt een volledige kopie van het geldig identiteitsbewijs? Dan schrapt het centraal stembureau, na een verzuimperiode,  de kandidatuur, definitief.

2.5 verklaring van ondersteuning

Politieke partijen moeten minimaal 20 schriftelijke verklaringen (model H4) van kiezers inleveren waaruit blijkt dat zij de kandidatenlijst ondersteunen als de politieke partij:

 • voor het eerst meedoet aan de verkiezing of
 • bij de vorige verkiezing geen zetel heeft behaald

Dit geldt ook  voor landelijke politieke partijen.

De kiezer moet  deze verklaring in persoon afleggen en moet zich identificeren

Dit kan bij de balie van team Dienstverlening in de periode van 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022. Openingstijden balie: ma, di, do en vrijdag van 08.30-12.30 uur en woe van 13.00-19.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Voorwaarde is dat de inwoner als kiezer geregistreerd staat voor de gemeenteraadsverkiezing.

De ondersteuningsverklaring maakt deel uit van de formulieren die u via OSV kunt vervaardigen

Op een ondersteuningsverklaring staan de kandidaten in dezelfde volgorde als op de kandidatenlijst, voor ondertekening door de kiezer.

2.6 waarborgsom kandidaatstelling

Een politieke partij betaalt een waarborgsom van € 225,- als zij:

 • voor het eerst meedoen aan de verkiezing of
 • bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald.

U stort de waarborgsom:

 • op rekeningnummer NL57 BNGH 0285 0098 69, ten name van gemeente Wijk bij Duurstede.
 • onder vermelding van:  Waarborgsom kandidaatstelling… (naam politieke partij).

De waarborgsom moet op zijn laatst 17 januari 2022 op de rekening staan bijgeschreven.  

Als de waarborgsom  op de rekening staat, ontvangt u  een bewijs van betaling. Dit bewijs levert u in bij de kandidaatstelling.

De politieke partij krijgt de waarborgsom niet terug:

 • als het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en aan de desbetreffende politieke partij geen zetel is toegewezen.
 • als zij bij de gemeenteraads-verkiezing geen geldige kandidatenlijst inleveren.

2.7 nummering kandidatenlijsten

De lijstnummering staat beschreven  in de Kieswet. Daarin staat dat zittende partijen een lijstnummer krijgen toegekend op basis van het aantal behaalde stemmen bij de vorige verkiezing. De partij met de meeste stemmen krijgt nummer 1. Bij eventuele samenvoegingen tot één lijst worden de stemaantallen van deze partijen bij elkaar opgeteld. Overige partijen ontvangen een nummer op basis van loting.

2.8 zitting centraal stembureau

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau de ingeleverde kandidatenlijsten. Bij het ontbreken van essentiële documenten ontvangt  de inleveraar van de stukken hierover bericht. Deze inleveraar krijgt nog 2 dagen de tijd om verzuimen te herstellen.

PV onderzoek naar kandidatenlijst 1-2-22 (pdf, 492 KB)

Op vrijdag 4 februari, van 10.00 tot 10.30 uur, komt het centraal stembureau bij elkaar

Tijdens deze zitting wordt de registratie van de politieke partijen, kandidaten en de lijstnummering definitief vastgesteld.

De zitting van 4 februari 2022 was openbaar. Van deze zitting is een "proces-verbaal over geldigheid en nummering kandidatenlijst" opgemaakt.

PV geldigheid en lijstnummering (pdf, 3 MB) Vastgestelde kandidatenlijsten GR 2022 (pdf, 28 KB)

Election BV organiseert voor alle politieke partijen speciale video-instructies over het gebruik van de OSV

Wij vragen u dringend om gebruik te maken van deze software voor het inleveren van de kandidatenlijsten.

Wilt u een van deze live video-instructies volgen?

Registreer u dan via de registratiewebsite.

De registratiewebsite opent met een scherm waarop de drie OSV2020 programma’s staan

Kies dan voor OSV2020 PP. Deze is er voor de politieke partijen. Het registratieformulier vraagt om:

 • uw email-adres en naam.
 • de naam van uw gemeente.
 • datum en tijd u waarop u het liefst de video-instructie wilt volgen.

U heeft de keuze uit max. 5 opties voor datum en tijd

Ongeveer drie dagen voor het begin van de video-instructie ontvangt u van Election BV een uitnodiging

Hebben meer dan 75 mensen zich aangemeld voor een bepaalde dag? 

Election BV maakt dan een keuze aan de hand van de door u opgegeven datums. Kunnen zij u niet plaatsen op een van de datums? Dan plaatsen zij u op één van de door u opgegeven andere datums.