Registeren nieuwe politieke partij

Wilt u als nieuwe lokale politieke partij onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 deelnemen? En staat die niet geregistreerd in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of de verkiezing Provinciale Staten van Utrecht?

U moet uw politieke partij registreren bij het centraal stembureau van Wijk bij Duurstede

De aanduiding wordt geregistreerd in een register dat het centraal stembureau bijhoudt. Dit is de aanduiding waarmee de politieke partij op de kandidatenlijst komt te staan. Dat kan zijn:

 • De volledige naam van de politieke partij.
 • De afkorting van de naam van de politieke partij.
 • Een combinatie van beide.

1.1. welke stukken moet u inleveren bij de registratie?

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (een stichting mag niet). Als bewijs hiervan levert de politieke partij bij het verzoek om registratie onder andere in:

 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging staan beschreven.
 • Een recent bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
 • Een verklaring van de politieke partij waaruit blijkt wie gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is om een kandidatenlijst in te leveren.

1.2 een politieke partij hoeft zich niet opnieuw te laten registreren als:

 • deze als landelijke politieke partij al staat geregistreerd voor de verkiezing van de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Utrecht.
 • deze als plaatselijke (lokale) politieke partij zich in 2017 heeft laten registreren en een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Wie houdt welk register bij?

 • De Kiesraad houdt het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer bij.
 • De gemeente Utrecht het  register van de Provinciale Staten.
 • En de gemeente Wijk bij Duurstede het register voor de gemeenteraad.

1.3 Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijv. CDA lokaal). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien. Het centraal stembureau beoordeelt een registratieverzoek  op de voorwaarden genoemd in artikel G3 van de Kieswet.

1.4 tijdstip registratie

Voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 is 20 december 2021 de laatste dag waarop nieuwe partijen zich kunnen laten registreren. Verzoeken daarna blijven voor deze verkiezing buiten beschouwing.

1.5 waarborgsom registratie

Wilt u een de aanduiding van een politieke partij registeren? U moet een waarborgsom betalen  van € 112,50.

Stort de waarborgsom:

 • op rekeningnummer NL57 BNGH 0285 0098 69 t.n.v.  gemeente Wijk bij Duurstede,
 • onder vermelding van: Waarborgsom registratie ….(naam politieke partij).

De waarborgsom moet uiterlijk 20 december 2021 staan bijgeschreven op de rekening.

Als de waarborgsom  op de rekening staat, ontvangt u  een bewijs van betaling. Dit bewijs levert u in bij het verzoek om registratie. 

Het centraal stembureau betaalt de waarborgsom terug bij inlevering van een geldige kandidatenlijst.

1.6 de besluitvorming

Het centraal stembureau neemt zo snel mogelijk een beslissing over het verzoek tot registratie. De gemachtigde ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast maakt het centraal stembureau haar beslissing bekend. Iedere belanghebbende kan binnen 6 dagen na bekendmaking beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.