Waarom gaan we stoppen met aardgas?

Wat is aardgas?

Aardgas is, net als aardolie en steenkool, een fossiele brandstof. Het wordt uit de grond gewonnen, onder andere in Nederland, maar ook op veel andere plekken in de wereld. Bij de verbranding van aardgas komt er CO₂ (kooldioxide) vrij. CO₂ is een broeikasgas en draagt daardoor bij aan de temperatuurstijging op aarde.

Waarom stoppen we met aardgas voor het verwarmen van woningen, warm water op te wekken of te koken?

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg daarvan moet de CO₂-uitstoot in 2050 met 85 tot 95 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. 

Bijna 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. In Nederland hebben we daarom afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Daarnaast zijn de aardbevingen door aardgaswinning in Groningen een belangrijke reden voor de Rijksoverheid om de aardgaswinning in Nederland te stoppen.

Wanneer stoppen we met aardgas?

De Nederlandse overheid heeft tot doel gesteld dat ons land uiterlijk in 2050 gestopt is met het gebruik van aardgas. Dit is nodig om de klimaatafspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen en een schonere en veiligere toekomst voor iedereen te creëren. De overgang naar andere warmtebronnen verloopt stap voor stap.

Aardgas is toch veel duurzamer dan andere fossiele brandstoffen?

Als je puur kijkt naar de uitstoot van CO₂ per eenheid opgewekte energie, klopt het dat de uitstoot van kolen en aardolie hoger en meer vervuilend is dan die van aardgas. Elektriciteit van aardgas is bijvoorbeeld zo’n twee keer minder vervuilend dan elektriciteit van kolen. Maar omdat wij de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen dus ook aardgas. Want ook bij de verbranding van aardgas komt CO₂ vrij.

Waarom gaan wij van het aardgas af, terwijl andere landen zoals Duitsland juist nu overstappen op aardgas?

Dat is een logische en terechte vraag. Het antwoord is eigenlijk vrij simpel. De huidige situatie van Nederland en andere landen verschilt nogal van elkaar. Wat niet verschilt is dat alle landen het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend en hiermee afgesproken de CO2-uitstoot flink te verminderen. Maar hoe die vermindering plaatsvindt, daarin wijken landen van elkaar af. 

In Duitsland bijvoorbeeld valt nog heel wat CO2-winst te behalen, door over te stappen op aardgas. Dit omdat er voor verwarming van huizen en gebouwen nog gebruik gemaakt van olieketels en zelfs steenkolen, wat een stuk vervuilender is dan aardgas. Goed om te weten: Duitsland is ‘in transitie’, het gebruik maken van aardgas is een tussenoplossing.