Compensatieregeling coronaschade 2020

Voorwaarden deelname Compensatieregeling coronaschade 2020

Deze compensatieregeling is bedoeld voor lokale culturele of vrijwilligersorganisaties, om opgelopen schade in 2020  ten gevolge van de coronapandemie te compenseren. We bieden hiermee een directe compensatie ter dekking van gemaakte kosten en misgelopen inkomsten als direct gevolg van de coronapandemie.  

Het gaat om organisaties, verenigingen, stichtingen e.d. met een maatschappelijk belang, zonder winstoogmerk. Te denken valt aan scouting, musea, theater, amateurkunst, cultuureducatie, festivals e.d. Voor de gemeente is het belangrijk dat onze partners hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren. Hiermee willen we de lokale culturele infrastructuur overeind houden, waarmee onze gemeente levendig en aantrekkelijk blijft voor alle inwoners. 

Beschikbare middelen

Het plafond van deze compensatieregeling is eenmalig maximaal € 64.750.

Criteria

De insteek is om een zo groot mogelijk bereik te hebben met deze regeling, met zo min mogelijk administratieve lasten voor alle partijen. Gebaseerd op objectieve voorwaarden en gelijkheid waar mogelijk. 

Wie kunnen er een aanvraag doen voor een financiële bijdrage?

 • Alle maatschappelijke organisaties met een algemeen belang, gericht op het aanbieden van sociaal- culturele activiteiten voor onze inwoners (van jong tot oud).  
 • De aanvrager heeft geen winstoogmerk en is dus niet commercieel ingesteld. Voor deze laatste groep bestaan andere landelijke regelingen.  
 •  Indien de aanvrager gebruikt maakt van een andere gemeentelijke compensatiemaatregel, dan kan er geen beroep worden gedaan op deze compensatieregeling.  

Welke kosten worden er vergoed?

 • Misgelopen inkomsten in het jaar 2020.
 • Maatregelen om aan de basisregels van het Rijk en het RIVM inzake het voorkomen van corona te voldoen in 2020.
 • Andere kosten die zijn gemaakt om de uitvoering van activiteiten vorm te geven in 2020.  De kosten moeten gerelateerd zijn aan de coronapandemie.

Welke ‘tegenprestatie’ verwachten we van de aanvrager?

 • De aanvrager maakt inzichtelijk wat ze zelf al hebben gedaan, zowel financieel als inhoudelijk. Hiervoor kan gebruik worden gemaakte van het formulier (zie oranje button onderaan deze webpagina), maar aanleveren kan ook op een andere wijze.
 • Overige al dan niet landelijke ondersteuningsaanvragen en -toekenningen worden meegestuurd.
 • De aanvrager maakt inzichtelijk hoe groot de coronaschade is.
 • De te verstrekken bijdrage hoeft niet achteraf te worden verantwoord.
 • Er kan eenmalig een beroep worden gedaan op deze regeling.  

Wat is de hoogte van de toe te kennen bijdrage?

 • Een aanvraag bedraagt minimaal € 500 en maximaal € 7.500.
 • Na positieve beoordeling wordt in principe de volledige aanvraag vergoed, maar er kunnen omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat hiervan wordt afgeweken. Dit wordt i.c. nader gemotiveerd.
 • Indien het totaal beschikbare budget wordt overvraagd, dan wordt er als volgt beoordeeld:

- Partijen waar reeds een gemeentelijke (subsidie)relatie mee bestaat gaan voor én

- Te verstrekken bijdragen zullen naar rato van de aanvraag worden gehonoreerd. De bijdrage zal in dat geval lager liggen dan de aangevraagde bijdrage.  

Termijn en wijze van indienen

De aanvraag kan worden ingediend tot en met 10 januari 2021. Aanvragen buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen.

Er zal uiterlijk binnen 6 weken een besluit worden genomen op een aanvraag. De uiterste termijn is derhalve 19 februari 2021.

Het heeft onze voorkeur dat u uw aanvraag online indient

Ook kunt u uw aanvraag mailen naar info@wijkbijduurstede.nl met als onderwerp ‘Aanvraag compensatie coronaschade’. Een aanvraag kan eventueel ook per post worden gestuurd naar Gemeente Wijk bij Duurstede, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Tenslotte

Er zal een totaaloverzicht worden gepubliceerd van alle gehonoreerde aanvragen.