Zandweg participatietraject

De Zandweg is de belangrijkste toegangsweg naar het centrum van Wijk bij Duurstede. Bij het binnenrijden van de stad vallen de mooie rotondes op die worden gesponsord en onderhouden door bedrijven uit de regio. De Zandweg zelf ziet er een heel stuk soberder uit. Het sobere onderhoud van de bermen, bomen en groen en het verwijderen van de hagen als gevolg van bezuinigingen zijn vele mensen een doorn in het oog. In 2015 waren we al gestart met het maken van een plan om de bestrating deels te vervangen en zieke bomen te verbeteren. Tijdens deze voorbereiding spraken we met WijkNogLeuker (WNL) en 'werkgroep Groenberaad van de Vereniging Natuur en Milieu - IVN afdeling Wijk bij Duurstede’ (VNMW). Zij vertelden de Zandweg ook te willen verbeteren en hebben daar leuke ideeën over. Afgesproken is dat WNL, VNMW, de gemeente en inwoners samen plannen gaan maken voor de Zandweg om deze met z'n allen mooier te gaan maken.

Foto van de Zandweg in Wijk bij Duurstede

Gestart met een inloopavond

Op 19 januari 2016 is gestart met een inloopavond waarbij inwoners ideeën, knelpunten, wensen en problemen hebben aangegeven die zijn verzameld. Daarnaast konden mensen zich opgeven om deel te nemen aan een bewonerscommissie. Van de aanmeldingen is een groep van vijf personen geselecteerd, wonend aan verschillende plekken van de Zandweg, huur- en koop woningen en appartementen, en een winkelier. Hiermee denken we een goede doorsnee van de samenleving te hebben gevonden. De bewonerscommissie, WNL, VNMW en de gemeente vormen samen de projectorganisatie.

Met deze projectorganisatie is de lijst met reacties doorgenomen en geprobeerd een conceptplan te maken dat zoveel mogelijk aan alle wensen voldoet. Dit conceptplan is donderdag 11 mei 2017 gepresenteerd. De bewoners van de Zandweg zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Dit plan is de 'visie' die als uitgangspunt dient voor verbeterwerkzaamheden voor de komende jaren. Afhankelijk van de inhoud van het plan en het beschikbare budget worden de werkzaamheden uitgevoerd in fasen.  
Bijvoorbeeld:

  • snel te realiseren werkzaamheden (zoals markeringen, groenwerkzaamheden, bloembakken, borden);
  • met enige voorbereidingstijd (zoals vervangen of aanpassen paden/drempels, bomen, openbare verlichting enz.);
  • met veel voorbereidingstijd (bijv. door wijzigen bestemmingplan/grote reconstructies zoals nieuw kruispunt of rotonde). 

Februari 2019: Voorbereidingen aanpassingen Zandweg van start: op naar uitvoering fase 1!

Het project van de Zandweg is van start. Er is onvoldoende  budget om de visie in één keer en helemaal te kunnen uitvoeren. Daarom worden er  zoveel mogelijk werkzaamheden vanuit de visie  uitgevoerd binnen de beschikbare onderhoudsbudgetten. In de eerste fase is wordt een begin gemaakt met belangrijke aanpassingen die vooral gericht zijn op het vergroten van de veiligheid. Dat dit nodig is blijkt ook uit een online enquête die het afgelopen najaar is gehouden.

De voorbereidende werkzaamheden, zoals profielmetingen,  kwaliteitsonderzoeken en inmetingen zijn van start gegaan. Dat is belangrijke informatie voor de bestekvoorbereiding, op basis waarvan komende zomer fase 1 kan worden uitgevoerd.

Fase 1: Zomer 2019 verbetert de Zandweg op een aantal plekken

In fase 1 wordt gefocust op voornamelijk drie onderdelen, zoals die ook zijn opgenomen in de visie:

  • Aanpassen fiets- en voetpaden bij de rotonde Remus/Langbroekseweg, en daarbij wellicht ook de fietsenstalling op de hoek van de Appelgaard.
  • Verplaatsen bushalte Steenstraat, verplaatsen fietsenstallingen, naar een plek bij de begraafplaats.
  • Inrichten van de laad- en losstrook op het deel tussen Singel en Steenstraat (westzijde), inclusief het weren van fietsen op de stoep.

Ook wordt binnenkort een smiley-bord geplaatst om de gereden snelheid te tonen en te registreren.

 Tijdens het regulier geplande onderhoud zullen de oversteekplaatsen worden opgeknapt en waar nodig aangelegd. Ook wordt het regiem van de verkeerslichten aangepast, zodat de doorstroming op de Zandweg verbetert, zonder dat de oversteek onveiliger wordt.

Op dit moment worden de laatste details bepaald. Dan worden de bestektekeningen gemaakt. Daarna wordt het werk in de markt gezet en aanbesteed. De benodigde onderzoeken zijn intussen ook gestart. Als alles voorspoedig verloopt kan de schop midden deze zomer de grond in.

Het effect van deze maatregelen wordt uiteraard nauwgezet gevolgd. Geeft dit nog niet het gewenste resultaat dan kunnen er snel aanvullende maatregelen worden genomen, zoals het verlagen van de maximum snelheid of de snelheid verder omlaag brengen door verkeersremmende maatregelen.

Fase 2 en verder

Met fase 1 is de hele visie nog niet waargemaakt. Het grotere werk, fase 2, zoals bijvoorbeeld het opheffen van de fietspaden, parkeren op eigen terrein, het aanbrengen van middengeleiders en slingers in de weg, worden naar verwachting vanaf 2020 aangepakt. Daarvoor is het voorstel om beheergelden voor de komende 10 jaar samen te brengen tot één projectbudget van € 400.000,-- Dit voorstel wordt aan de  gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. Als de raad positief besluit kan fase 2 eind 2019 worden voorbereid en vanaf 2020 worden uitgevoerd.

Meer informatie

Dit is een participatietraject dus u kunt voor al uw vragen en opmerkingen terecht bij de projectorganisatie (samenwerking tussen WNL, VNMW en gemeente). Hiervoor is een speciaal e-mailadres aangemaakt: info@zandwegwijk.nl  waar u al uw opmerkingen kwijt kunt.

De gemeente blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het hele project. Heeft u een vraag over dit project die u niet kwijt kunt bij de projectorganisatie? Neem dan contact op met Patrick van der Linden of Tom van Boggelen, bereikbaar via telefoonnummer 0343-595 595 of via e-mail: p.vanderlinden@wijkbijduurstede.nl en t.vanboggelen@wijkbijduurstede.nl.

Informatieavond Visie Zandweg 11 mei 2017

De informatieavond van de visie van de Zandweg van 11 mei 2017 was een succes. Kon u er niet bij zijn, hier vindt u de presentatie, ontwerpen en het reactieformulier van de informatieavond over de visie.