Snippergrond

Veel inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben grenzend aan hun woning een strook gemeentegrond of -water liggen of in gebruik. Dit gebruik is geregistreerd of ongeregistreerd.

De gemeente verkoopt deze snippergronden. Het verkopen van deze stroken kan alleen onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de ‘Beleidsnota snippergrond 2020’.

Snippergrond is een stuk gemeentegrond dat inwoners gebruiken, zonder dat er afspraken over zijn met de gemeente. Gebruikt u snippergrond? Of wilt u een stukje gemeentegrond naast uw huis kopen? De kans bestaat, dat dat kan. De grondprijs is tot en met 2021 goedkoper te koop: € 70/m², kosten koper. Wie snippergrond wil kopen, vult hiervoor het aanvraagformulier in.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor de koop van snippergrond als:

  • U eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Wijk bij Duurstede.
  • Uw perceel grenst aan een perceel gemeentegrond of -water.

Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

  • De snippergrond onderdeel uitmaakt van een groen- en bomenstructuur.
  • De snippergrond beeldbepalend of functioneel groen is dat behouden moet worden voor de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit of ten aanzien van de omgeving.
  • De verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.
  • Er ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld woningbouw, wegen, klimaatadaptatie, parkeerplaatsen en dergelijke.
  • Er in de snippergrond kabels of leidingen liggen. Als dit het geval is wordt per situatie beoordeeld of de grond verkocht kan worden.

Is één van bovenstaande voorwaarden van toepassing dan wordt de grond niet verkocht. Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. 

Heeft u interesse dan kunt u via het formulier een aanvraag indienen. Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u uw DigiD nodig.

Verkoopprijzen

De gemeente gaat vanaf 1 januari 2020 bewoners die gebruik maken van gemeentegrond aanschrijven. Hiervoor geldt een projectprijs van € 70,-- per m² kosten koper. Onder kosten koper vallen bijvoorbeeld kadasterkosten, notariskosten en overdrachtsbelasting. Deze kosten zijn voor de koper. Na 2021 geldt weer de gebruikelijke grondprijs.

Uiteraard geldt ook voor nieuwe aanvragen de tijdelijke projectprijs voor percelen tot 300 m². Indien het perceel groter is dan 300 m² taxeert een door de gemeente aangewezen taxateur de grond. 

Heeft u vragen over het gebruik of het kopen van gemeentegrond?

Neem dan contact op met een van de projectmedewerkers snippergrond. U bereikt ze via het algemene telefoonnummer 0343-595 595. Of stuur hen een bericht via het formulier.