Stukken ter inzage

Bril

Openbare kennisgeving MER zandwinning en baggerberging Bosscherwaarden

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken mede namens burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede bekend, dat voor de zandwinning en baggerberging in de Bosscherwaarden een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld.

Initiatief

Het project betreft zandwinning, specieberging en natuurontwikkeling door Bosscherwaarden BV in de Bosscherwaarden te Wijk bij Duurstede. De na de zandwinning ontstane plassen worden opgevuld met grond en specie volgens de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit. Met het project wordt een publiek toegankelijk natuurgebied gerealiseerd.

Procedure

Voor dit project wordt een uitgebreide MER-procedure gevolgd. In 2003 heeft de Startnotitie voor de MER ter inzage gelegen en heeft inspraak plaatsgevonden bij de start van dit project. De MER is opgesteld voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Wijk bij Duurstede en de bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) nog in te dienen aanvraag voor een ontgrondingenvergunning.

De MER wordt getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zienswijzen worden ook doorgezonden naar de Commissie voor de milieueffectrapportage, zodat deze kunnen worden meegenomen in haar advies. De provincie Utrecht coördineert de procedure rond de MER op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Informatiebijeenkomst

Bosscherwaarden BV organiseert een informatiebijeenkomst op 19 maart van 20.00 tot 22.00 uur in het Revius College, Remus 4, Wijk bij Duurstede. Tijdens deze bijeenkomst wil de initiatiefnemer u graag informeren over dit project en vragen beantwoorden.

De MER en meer informatie over het project kunt u ook vinden op de website Bosscherwaarden. De MER vindt u onder tabblad ‘Nieuws’.

Inspraak

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de MER. Dat kan van 20 februari tot 3 april 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u onder vermelding van uw naam en adresgegevens indienen bij de Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Of stuur ze per e-mail aan trix.buurman@provincie-utrecht.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw Trix Buurman, provincie Utrecht, telefoonnummer: 030-2583168. Bij vragen over het project kunt u contact opnemen met Gert Jan Nust, gemeente Wijk bij Duurstede, telefoonnummer: 0343-595595 (dinsdag en woensdag).

De MER ligt tot 3 april 2019 elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur ook ter inzage bij: het servicecentrum, Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht en bij de gemeente Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.

Vervolg

De zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt toegezonden aan degenen die een zienswijze hebben ingediend.

Bril