Stukken ter inzage

Kennisgeving beschikking Wabo, Uitgebreide voorbereidingsprocedure Markt 24, Wijk bij Duurstede

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: Project 'Het verbouwen en het bouwen van een nieuwe aanbouw aan een rijksmonumentaal pand op de Markt met als doel dit pand te moderniseren en te verduurzamen, om op deze manier het pand toekomstig bestendig te maken.' met de volgende activiteit(en):

  • Bouwen van een bouwwerk
  • Veranderen van een Rijksmonument
  • Slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht.

 Zaaknummer: 106892

  • Locatie: Markt 24, 3961BC Wijk bij Duurstede
  • Besluitdatum: 19 januari 2021

Wat vooraf ging

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken hebben vanaf 17 september t/m 28 oktober 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het besluit.

Wilt u beroep indienen?

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken zijn vanaf 28 januari t/m 10 maart 2021 kunt u hieronder inzien. Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht wanneer u:

  • Belanghebbende bent en;
  • Tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Voor het behandelen van een beroepsschrift is griffierecht verschuldigd.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

Bril

Groot bestand

Het rapport 'Bureauonderzoek archeologie' is te groot om op de website te zetten. Indien u hierin interesse heeft, stuur dan een mail naar info@wijkbijduurstede.nl. Graag met vermelding van het zaaknummer: 106892. Wij sturen u dan het bestand toe via WeTransfer.

Beantwoording zienswijzen