Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Stukken ter inzage

Verkeersmaatregelen rotonde Boterslootweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten de verkeersmaatregelen vast te stellen, die behoren bij de aanleg van de rotonde Boterslootweg/Hordenweg. Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor het regelen van de voorrang op de rotonde, zowel voor fietsers als voor autoverkeer. Het besluit is op 3 mei 2017 bekendgemaakt in de Staatscourant. Het verkeersbesluit ligt vanaf 3 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente. Meer informatie

Kennisgeving beschikking van de Provincie Utrecht

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Provincie Utrecht, gecoördineerde kennisgeving op grond van de definitieve-omgevingsvergunning en de definitieve-waterwetvergunning Stichting Groene Energie Krommerijn & Heuvelrug, Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6-8 in Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede. Meer informatie

Bestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 7 maart 2016 het bestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’ vastgesteld. Meer informatie

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben besloten een ontheffing Hogere Waarden af te geven op grond van art 110a lid 1 van de Wet geluidhinder voor de realisatie van een woning op de eerste verdieping van Steenstraat 2. Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Verzamelplan 2017' - Zaaknummer 6568

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Verzamelplan 2017’ met ingang van 9 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. Meer informatie

Evenementenkalender 2017 vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Evenementenkalender 2017 vastgesteld.
Meer informatie

Vaststelling afwijking bestemmingsplan Zuster Wiekarthof 1 Cothen

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben besloten met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3° van de Wabo af te wijken van het bestemmingsplan ‘Cothen’ en omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één woning aan de Zuster Wiekarthof 1 te Cothen. Meer informatie

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein, Broekweg Noord’

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 22 november 2016 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Broekweg Noord’ gewijzigd vastgesteld. Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Kamp 5-7 te Cothen’

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Kamp 5-7 Cothen’ met ingang van 1 december ter 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt. Meer informatie

Aanwijzingsbesluit vergunninghoudersparkeren Karel de Grotestraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten 9 parkeerplaatsen op de Karel de Grotestraat aan te wijzen als parkeerplaatsen voor vergunninghouders voor de bewoners van de Pepijnhof. Het aanwijzingsbesluit hiervoor ligt met ingang van donderdag 24 november gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente. Meer informatie

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Ossenwaard 6 en 15.0001’, in Cothen

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 8 november 2016 het bestemmingsplan ‘Ossenwaard 6 en 15.0001’, in Cothen ongewijzigd vastgesteld. Meer informatie

Inspraak op concept-verordening voor Adviesraad Sociaal Domein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn van plan om een verordening voor een Adviesraad Sociaal Domein ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Meer informatie

Parkeren westelijk parkeerterrein Havenweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de huidige bebording en tijdsaanduiding te vereenvoudigen op het westelijk parkeerterrein aan de Havenweg. Meer informatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Cotherweg 25-29, Langbroek’ met ingang van 10 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt. Meer informatie

Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 vastgesteld

Op 19 september jl. hebben Provinciale Staten van Utrecht de Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 (Lsv) vastgesteld. Met de bekendmaking in het Provinciale Blad op 23 september 2016 is deze verordening in werking getreden. De verordening beschermt het landschap tegen verrommeling. Hierbij staan de waarden van landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie centraal. De verordening met de toelichting en de bijbehorende kaarten zijn te vinden op de provinciale website. 

Afwijking bestemmingsplan omgevingsvergunning Zuster Wiekarthof 1 in Cothen

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat het voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één woning aan de Zuster Wiekarthof 1 in Cothen. Meer informatie

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Langbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen op de volgende locatie in Langbroek: Weidedreef 80. Meer informatie

Mandaatregeling samenwerking BOR vastgesteld

Op dinsdag 11 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Mandaatregeling samenwerking BOR met daarbij behorende mandaatregister vastgesteld. Meer informatie

Ontwerp Besluit Archeologisch Monument

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker, maakt bekend dat zij voornemens is een archeologische monumentenvergunning te verlenen. Meer informatie

Nota Parkeernormen Wijk bij Duurstede 2016 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben op 27 september 2016 de Nota Parkeernormen Wijk bij Duurstede vastgesteld. Meer informatie

Verkeersbesluit parkeerplaatsen Plinius

Burgemeester en wethouders hebben op 20 september 2016  besloten twee parkeerplaatsen aan de Plinius aan te wijzen als parkeerplaatsen alleen bestemd voor het laden van elektrische auto’s. Meer informatie

Mandaatregeling 2016 vastgesteld

Op dinsdag 30 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Mandaatregeling 2016’ vastgesteld. Meer informatie

Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied heeft voor iedereen ter inzage gelegen van 23 juni t/m 24 augustus 2016 in de gemeentehuizen van Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Meer informatie Daarnaast is het ontwerp in te zien via de website van Ruimtelijke Plannen