Stukken ter inzage

Bril

Openbare kennisgeving MER zandwinning en baggerberging Bosscherwaarden

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken mede namens burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede bekend, dat voor de zandwinning en baggerberging in de Bosscherwaarden een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld.

Initiatief

Het project betreft zandwinning, specieberging en natuurontwikkeling door Bosscherwaarden BV in de Bosscherwaarden te Wijk bij Duurstede. De na de zandwinning ontstane plassen worden opgevuld met grond en specie volgens de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit. Met het project wordt een publiek toegankelijk natuurgebied gerealiseerd.

Procedure

Voor dit project wordt een uitgebreide MER-procedure gevolgd. In 2003 heeft de Startnotitie voor de MER ter inzage gelegen en heeft inspraak plaatsgevonden bij de start van dit project. De MER is opgesteld voor de benodigde wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Wijk bij Duurstede en de bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) nog in te dienen aanvraag voor een ontgrondingenvergunning.

De MER wordt getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zienswijzen worden ook doorgezonden naar de Commissie voor de milieueffectrapportage, zodat deze kunnen worden meegenomen in haar advies. De provincie Utrecht coördineert de procedure rond de MER op verzoek van de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Informatiebijeenkomst

Bosscherwaarden BV organiseert een informatiebijeenkomst op 19 maart van 20.00 tot 22.00 uur in het Revius College, Remus 4, Wijk bij Duurstede. Tijdens deze bijeenkomst wil de initiatiefnemer u graag informeren over dit project en vragen beantwoorden.

De MER en meer informatie over het project kunt u ook vinden op de website Bosscherwaarden. De MER vindt u onder tabblad ‘Nieuws’.

Inspraak

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op de MER. Dat kan van 20 februari tot 3 april 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u onder vermelding van uw naam en adresgegevens indienen bij de Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Of stuur ze per e-mail aan trix.buurman@provincie-utrecht.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw Trix Buurman, provincie Utrecht, telefoonnummer: 030-2583168. Bij vragen over het project kunt u contact opnemen met Gert Jan Nust, gemeente Wijk bij Duurstede, telefoonnummer: 0343-595595 (dinsdag en woensdag).

De MER ligt tot 3 april 2019 elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur ook ter inzage bij: het servicecentrum, Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht en bij de gemeente Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.

Vervolg

De zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording wordt toegezonden aan degenen die een zienswijze hebben ingediend.

Bril

Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken ingevolge artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat het college van B&W op 5 februari 2019, op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de Wvg, heeft besloten gronden voorlopig aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Het voorkeursrecht betreft de percelen WIJ01 F 70 en WIJ01 F 73, beide gelegen aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te Cothen. Deze percelen zijn gelegen in het Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’ en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende lijst. De voorlopige aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding, de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

De gemeente is voornemens om aangewezen percelen te bestemmen als bedrijventerrein om de transformatie van bedrijventerrein Cothen mogelijk te maken. Daarnaast wil de gemeente dit opnemen in de nog vast te stellen omgevingsvisie.

De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen afzonderlijk bericht. Het besluit met de kaarten en de lijst van voorlopig aangewezen gronden ligt gedurende 6 weken vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, tijdens kantooruren ter inzage in het Huis van de Gemeente, gevestigd aan de Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer E. Bressers (e-mail: e.bressers@wijkbijduurstede.nl)

Bezwaar

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open. Daartoe kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (7 februari 2019), een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van het team Mens en Middelen, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

Voor meer informatie over de aanwijzing kunt u contact opnemen met de heer E. Bressers van het Team Leefomgeving, telefoon: 0343 - 595615.

Het besluit van de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant (7 februari 2019), waarin de ter inzage legging bekend is gemaakt.