Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kennisgeving beschikking van de Provincie Utrecht

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Provincie Utrecht, gecoördineerde kennisgeving op grond van de definitieve-omgevingsvergunning en de definitieve-waterwetvergunning Stichting Groene Energie Krommerijn & Heuvelrug, Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6-8 in Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede.

Gecoördineerde procedure

Op de definitieve-omgevingsvergunning en de definitieve-watervergunning is de coördinatieregeling van paragraaf 3.5 van hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van paragraaf 4 van hoofdstuk 6 van de Waterwet van toepassing.

Definitieve-omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn voornemens aan Stichting Groene Energie Krommerijn & Heuvelrug te Leersum een omgevingsvergunning op grond van de Wabo te verlenen. Het betreft een oprichtingsvergunning voor realisatie van een bedrijf met co-vergisting & digestaatverwerking. De inrichting is gelegen aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 6-8 in Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede. 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor:
1. de activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo);
2. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo juncto artikel 2.12, lid 1 onder a, ten derde van de Wabo);
3. de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo).

Definitieve-watervergunning (code HDSR_4822) 

Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden besluit een watervergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van het bedrijf met co-vergisting & digestaatverwerking aan de Graaf van Lynden van Sandenburg 6-8 in Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede.

De watervergunning zal worden verleend voor:

 • het brengen van gezuiverd proceswater in de primaire watergang de Kromme Rijn, op basis van artikel 3.9 van de Keur en artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet;
 • het aanbrengen van een uitstroomvoorziening in de keurzone van de primaire watergang de Kromme Rijn op basis van artikel 3.3, lid 1 van de Keur;
 • het verleggen (dempen en graven) van een tertiaire watergang en de daarop aangesloten bestaande duiker, op basis van artikel 3.3, lid 1 van de Keur;
 • het aanbrengen van een uitstroomvoorziening in de keurzone van de primaire watergang de Weerdesteinsesloot en het lozen van hemelwater via deze voorziening op het oppervlakwater, op basis van artikel 3.3, lid 1 en artikel 3.9 van de Keur.

Terinzagelegging

U kunt de definitieve-omgevingsvergunning en de definitieve-watervergunning en de daarbij behorende stukken inzien vanaf 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 bij:

 • RUD Utrecht, Team Vergunningverlening Bedrijven, in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 te Rijnsweerd, Utrecht, elke werkdag van 8.00 - 16.00 uur; na telefonische afspraak 030 - 7023300;
 • bij de gemeente Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30, op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur, op woensdag van 8.30 - 19.00 uur, telefoon 0343 - 595595;
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur;
 • het digitale definitieve inpassingsplan kan ook geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft de ID-code NL.IMRO.9926.OV1701COVERGISTING.OW01.

Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met deze definitieve-omgevingsvergunning, kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, tel. 030-2233000. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. U dient hiervoor griffierecht te betalen. Het beroep kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die geen zienswijze naar voren hebben gebracht maar die dat redelijkerwijs niet kan worden verweten of door belanghebbenden die zich niet kunnen vinden in de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening 
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
 • de gronden van het beroep (de motivering).

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op deze definitieve omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Het indienen van een zogenaamd “pro forma beroepschrift” is niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Chw van toepassing is.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, Team Vergunningverlening Bedrijven bij de heer R. Polman, telefoonnummer 030 - 7023167.