Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Vaststelling Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek, gemeente Wijk bij Duurstede 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2017 de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud en functie Omgevingsvisie Kromme Rijngebied

De Omgevingsvisie Kromme Rijngebied heeft betrekking op het gezamenlijke buitengebied van de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede en heeft de status van een structuurvisie in de zin van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

De visie geeft de richting aan waarin het gebied zich volgens de drie gemeenten zou moeten ontwikkelen. Het document vormt daarmee de basis voor de wijze waarop de gemeenten initiatieven in het gebied vanuit verschillende rollen benaderen en inhoudelijk beoordelen. De gemeente Wijk bij Duurstede is uiteraard uitsluitend bevoegd voor zover de visie betrekking heeft op haar deel van het grondgebied.

Inspraak

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied heeft van 24 juni tot en met 24 augustus 2016 ter inzage gelegen. De drie gemeenten hebben in deze periode achttien reacties ontvangen. Deze hebben geleid tot een aantal wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen volgen hieronder.

Wijzigingen

De wijzigingen betreffen vooral nadere aanscherpingen, verduidelijkingen en verbeteringen van de bestaande inhoud en hebben niet geleid tot fundamentele wijzigingen op de inhoud van de visie: er zijn geen nieuwe speerpunten of thema’s aan de visie toegevoegd.

De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op:

  • het toevoegen van het aspect gezondheid als verantwoordelijkheid van de overheid in § 2.2;
  • het aanvullen van de lijsten met bestaande gebiedskwaliteiten(§ 2.4 t/m 2.9 van de visie) naar aanleiding van de inspraak en de input uit de Krachtbijeenkomsten;
  • het meer benadrukken van onze visie op de gebieden in § 3.2;
  • het aanpassen van een passage in § 4.1 over de ontwikkelmogelijkheden voor de niet-grondgebonden landbouw, zodat ook voor deze tak (onder voorwaarden) ontwikkelingsruimte wordt geboden;
  • een beperkte verruiming van de regeling voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB) in § 4.3, waardoor onder voorwaarden, ook cat. 3.1 bedrijven, die gelieerd zijn aan het buitengebied, de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen op percelen met vrijgekomen agrarische bebouwing;
  • het opnemen van (een schema rondom) het maatwerkproces in § 5.2;
  • het benoemen van vier strategische beleidsdocumenten in § 5.3;
  • het opnemen van de uitvoeringsparagraaf in hoofdstuk 6;
  • het binnen het maatwerkproces opnemen van een verplicht deskundigenadvies in het kader van welstand in het Langbroekerweteringgebied.

Amendementen

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede twee amendementen aangenomen. In § 4.3 op blz. 67 van de visie is de laatste zin (over de rol van de raad) verwijderd. Tevens is in § 4.3 op blz. 67 het gedeelte over de grondwaardesprong verwijderd. Dit gedeelte wordt vervangen door een korte passage met de strekking dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in kwaliteitswinst als het gaat om maatwerk.

Waar kunt u de omgevingsvisie inzien?

Het vaststellingsbesluit met de onderliggende stukken, waaronder de omgevingsvisie en de beantwoording van de inspraak ligt vanaf 15 juni 2017 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Daarnaast is het plan te raadplegen op de landelijk website van Ruimtelijke Plannen.

U kunt telefonisch een afspraak maken, zodat wij u van enige toelichting kunnen voorzien. Daarvoor kunt u het algemene nummer van de gemeente Wijk bij Duurstede bellen, namelijk 0343-595 595.

Geen bezwaar en beroep

De omgevingsvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document. Daarom kan tegen het besluit tot vaststelling ervan, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van de vaststelling ervan.