Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Verkeersmaatregelen voor de rotonde Boterslootweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten de verkeersmaatregelen vast te stellen, die behoren bij de aanleg van de rotonde Boterslootweg/Hordenweg. Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor het regelen van de voorrang op de rotonde, zowel voor fietsers als voor autoverkeer. Het besluit is op 3 mei 2017 bekendgemaakt in de Staatscourant. Het verkeersbesluit ligt vanaf 3 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift moet worden geadresseerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van team Mens & Middelen, cluster Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB, Wijk bij Duurstede.
Het verkeersbesluit treedt in werking na bekendmaking. Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. 
Het verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.