Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Wet voorkeursrecht gemeenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken ingevolge artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de gemeenteraad op 4 juli 2017, op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Wvg, heeft besloten gronden aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Het voorkeursrecht betreft de percelen Karolingersweg 236 (zwembad) en Karolingersweg 234 (Vikinghal), die zijn gelegen in het Bestemmingsplan Woongebieden Wijk bij Duurstede 2016 en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende lijst. De aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding, de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.
Door transformatie van de bestemming Sport naar Gemengd en Verkeer – Verblijfsgebied in het centrum van De Heul wil de gemeenteraad invulling geven aan de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020, de Structuurvisie Detailhandel en de woonvisie van onze gemeente.
De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen afzonderlijk bericht. Het besluit met de kaarten en de lijst van voorlopig aangewezen gronden ligt gedurende 6 weken, vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, tijdens kantooruren ter inzage in het Huis van de Gemeente, gevestigd aan de Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede.

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open. Daartoe kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (11 juli 2017), een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan: de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Als bezwaar is gemaakt en als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht worden gevraagd.
Degenen, die tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede d.d. 23 mei 2017, betreffende het voorlopig vestigen van een voorkeursrecht, al een bezwaarschrift hadden ingediend, hoeven niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaar dat tegen genoemd besluit van burgemeester en wethouders gericht was, wordt nu beschouwd als te zijn gericht tegen het raadsbesluit. Voor meer informatie over de aanwijzing kunt u contact opnemen met de heer J. Veenstra van het Team Economie, Projecten & Vastgoed, telefoon: 0343 - 595595.

Het besluit van de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant (11 juli 2017) waarin de ter inzage legging bekend is gemaakt.