Voorbereidingen sanering

Wat gebeurt er nu het onderzoek in de bodem klaar is?

Het onderzoek in de bodem geeft aan hoe groot en waar de verontreiniging is. In het saneringsplan staan de maatregelen die nodig zijn om de verontreiniging aan te pakken. Ook staat erin hoe dat gaat gebeuren.

Hoe kan ik het resultaat van het bodemonderzoek inzien?

Vraag het rapport van het onderzoek aan bij de gemeente of de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Stuurt u daarvoor een e-mail naar:

Of bekijk de samenvatting van het rapport.

Of bekijk het saneringsplan. Dit plan heeft de RUD-Utrecht (briefnummer: Z/20/687917-840809) op 21 januari 2021 goedgekeurd

Wie is opdrachtgever voor de bodemsanering?

Op verzoek van de provincie Utrecht heeft de Stichting Bodembeheer Nederland de verantwoordelijkheid voor de bodemsanering overgenomen.

Wat is de Stichting Bodembeheer Nederland?

Stichting Bodembeheer Nederland is

  • een stichting zonder winstoogmerk.
  • opgericht om gemeenten, provincies en eigenaren van verontreinigde locaties financieel en organisatorisch te helpen bij de aanpak van bodemverontreinigingen.

Meer informatie vindt u op www.bodembeheernederland.nl. Stichting Bodembeheer Nederland informeert ook de omwonenden voor de verdere uitvoering en planning van de sanering.

Wie gaat de sanering uitvoeren?

Stichting Bodembeheer Nederland heeft voor de sanering het gespecialiseerde bedrijf NTP b.v  geselecteerd. NTP b.v. heeft ervaring met de sanering van VOCL-verontreinigingen. Daarnaast begeleidt adviesbureau Tauw de sanering. Zij hebben ook de onderzoeken uitgevoerd. Zowel de aannemer als het adviesbureau moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen voor de uitvoering van bodemsaneringswerkzaamheden.

Bij het graven is toezicht vanuit archeologie

Omdat het te saneren gebied in het attentiegebied van het Unesco werelderfgoed Limes is gelegen, wordt er tijdens de sanering ook toezicht gehouden vanuit archeologie. Het kan namelijk zijn dat er nog resten uit onder andere de romeinse tijd aanwezig zijn.