Werkzaamheden van maart – juni 2022

Hoe wordt de sanering (het schoonmaken van de grond) uitgevoerd?

Voordat de aannemer NTP b.v. begint de sanering moet er eerst ruimte worden gemaakt. Hiervoor is het nodig:

 • om kabels en leidingen te verleggen.
 • om verhardingen en erfafscheidingen te verwijderen.
 • om 1 woonwagen te verplaatsen. De woonwagen komt tijdelijk op het grasveld achter het woonwagenkamp te staan.
Nieuwsbrief aannemer NTP b.v. (pdf, 175 KB)

De aannemer NTP b.v. richt een werkterrein in

Zij ontgraaft de verontreinigde grond en voert deze af voor reiniging. Ze vervangen de ontgraven grond door schone grond.

Ook leggen zij een beheersingssysteem aan voor het onttrekken van grondwater. Dit systeem is in het begin nodig voor het verlagen van het grondwater om tot de gewenste diepte te kunnen ontgraven. Daarnaast voorkomt dit systeem verdere verspreiding in het grondwater (beheersing).

De start van dit beheersingssysteem is meteen de start van fase 1b

Het beheersingssysteem pompt het grondwater op en loost deze na zuivering (schoonmaken). Het lozen van het schone water vindt plaats via het overstortriool in de Kromme Rijn. Voordat ze beginnen aan fase 1b brengt NTP b.v. eerst de volledige omvang van het verontreinigde grondwater in kaart.  Wijkt dit af van het huidige beeld dan past NTP b.v. het beheersingssysteem aan.

Fase 1b duurt langer dan 1 jaar. De omgeving zal hier echter weinig van merken.

Aannemer NTP b.v. is in elk geval betrokken bij fase 1. Met de afronding van fase 1a wordt ook de oorspronkelijke terreininrichting hersteld.

Deze fase gaat uit van een daadwerkelijke sanering van het grondwater. Hiermee wordt toegewerkt naar een “milieuhygiënische acceptabele eindsituatie”. Hiervoor wordt voor lange tijd grondwater onttrokken.

Als alle voorbereidingen goed verlopen start de sanering op 7 maart 2022. De meeste werkzaamheden zijn dan naar verwachting in juni afgerond. Het onttrekking van grondwater om de verspreiding van het verontreinigd grondwater te voorkomen zal langer doorlopen. Hier zal de omgeving weinig van merken.

De werkzaamheden zorgen voor overlast voor de directe omgeving. De overlast kan ontstaan door:

 • aan- en afvoer van materiaal met vrachtwagens.
 • geluid, trillingen en geur tijdens de ontgraving.
 • het tijdelijk opbreken van de Ossenwaard ter hoogte van het woonwagenkamp. De woningen direct rondom het saneringsgebied blijven toegankelijk. Al het andere verkeer moet de omleidingsroute volgen.

Het spreekt voor zich dat, als het mogelijk is, de overlast tot een minimum wordt beperkt. Hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Het toegankelijk houden van het Kersenpaadje achter het woonwagenkamp voor voetgangers en fietsers.
 • De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer staan met borden aangegeven.
 • De chauffeurs en machinisten krijgen instructies over werken met minder overlast. Ook moeten zij de vaste aanrij- en vertrekroutes gebruiken.
 • De normale werktijden zijn van 07.00 – 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
 • Verschillende voorzieningen en preventieve maatregelen om de overlast van geur, stof, geluid en trilling zoveel mogelijk te beperken.