Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Wijk bij Duurstede staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP. 

  • Naam: C. van Hattem                
  • Geboortedatum: 2 juli 1989       
  • Datum verzending besluit: 7 augustus 2018

  • Naam: N. van Honschoten         
  • Geboortedatum: 9 juni 1997
  • Datum verzending besluit: 7 augustus 2018

  • Naam: T. Snel
  • Geboortedatum: 5 februari 1995
  • Datum verzending besluit: 7 augustus 2018

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met team Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via info@wijkbijduurstede.nl of 0343 595 595.  

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van Team Mens & Middelen: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

Wilt u meer informatie over het indienen van een bezwaar, dan kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen, waar u rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.