Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Wijk bij Duurstede staan ingeschreven. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP. 

  • Naam: A. Kosa + gezin
  • Geboortedatum: 16-04-1967
  • Datum verzending besluit: 7 februari 2018

  • Naam: H. Channouf
  • Geboortedatum: 10-01-1993
  • Datum verzending besluit: 7 februari 2018

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven,  neem dan contact op met team Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via info@wijkbijduurstede.nl of telefoonnummer 0343-595 595. 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van Team Dienstverlening, postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houdt u er rekening mee dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent. Op de website van de Rijksoverheid kunt de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” downloaden.