Openbare kennisgeving registratie politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

deelt mee dat op 11 november 2021 is besloten de aanduiding van de politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Politieke groepering    :  Open – Wijk bij Duurstede

Aanduiding                  :  Open – Wijk bij Duurstede

 

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Wijk bij Duurstede, 11 november 2021

De voorzitter van het centraal stembureau,

Iris Meerts

Meer nieuws