Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Gladheidsbestrijding in de winter

De gemeente Wijk bij Duurstede is beheerder van een groot deel van de openbare wegen in de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht om haar wegen in een goede en veilige staat te houden.

Gladheidsbestrijding valt onder deze zorgplicht. In juridische zin is het belangrijk om te weten dat het hierbij gaat om een zogenaamde inspanningsplicht en niet om een resultaatsverplichting.

Strooiroutes op straatnaam

Kaart van de strooiroutes

Wanneer vindt de gladheidsbestrijding plaats?

  • Van 1 november tot 1 april wordt steeds per week een ploeg medewerkers ingeroosterd. Als de weersvooruitzichten daartoe aanleiding geven kan vóór en na deze periode ook ingeroosterd worden.
  • Na signaleren van gladheid geeft de strooileider (tevens coördinator calamiteiten) hiertoe het sein.
  • Vindt curatief plaats volgens de droogzoutmethode. Dit houdt in dat gestrooid wordt als gladheid wordt gesignaleerd.
  • De hoofdroutes worden tussen 24.00 uur en 07.00 uur gestrooid. Vanaf 07.00 uur komt langzaam het verkeer weer op gang. Dat is nodig om de dooiende werking van het zout te optimaliseren.
  • Op doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. De overige wegen en fietspaden worden in principe niet gestrooid.
  • Overdag gaan we door met strooien en proberen we zoveel mogelijk wijken (straten) sneeuw- en ijsvrij te krijgen. Doordat er in deze straten minder verkeer rijdt werkt het strooizout helaas wel veel minder goed, dus blijft voorzichtigheid geboden.

In overleg met politie, provincie en buurgemeenten. Bij gemeenten is het van belang routes op elkaar af te stemmen en om op de hoogte te zijn van elkaars uitruk.

Beleid

Op dit moment bestrijdt de gemeente gladheid als daadwerkelijk gladheid wordt gesignaleerd, het curatief strooien. Bij temperaturen onder 3 graden is de strooileider alert en onderzoekt zo nodig plekken waar snel gladheid optreedt. Bij signaleren van gladheid wordt de strooiploeg geactiveerd. Een ondersteuning hierbij is de dagelijkse weervoorspelling en gladheidverwachting van MeteoConsult. Deze dienstverlening kan via geraadpleegd worden. Met omliggende gemeenten wordt afgestemd dat alle doorgaande wegen aan beide zijden van de gemeentegrens goed gestrooid worden.

Bij veel omliggende gemeenten en bij de provincie vindt een ander strooibeleid plaats: er wordt preventief gestrooid. Dat wil zeggen dat er wordt gestrooid bij verwachting van gladheid. Uit oogpunt van veiligheid is het wenselijk dat gemeenten en provincie het strooibeleid op elkaar afstemmen.

Bij preventief strooien wordt gewerkt met pekel, dat is een mengsel van zout met water. Invoeren van het systeem vergt een investering. Daar staat tegenover dat de rijtijden korter zijn doordat sneller gereden kan worden (het is nog niet glad en het strooimengsel verwaait niet) en dat minder zout nodig is per strooibeurt. Preventief strooien is daarom ook minder milieuonvriendelijk. De komende tijd wordt door de afdeling Beheer uitgewerkt of Wijk bij Duurstede ook preventief moet gaan strooien.

Voetpaden

Op voetpaden en trottoirs wordt door de gemeente in principe geen gladheid bestreden en kan het dus glad zijn. Schoonhouden van de trottoirs door bewoners is geen verplichting maar wel wenselijk. Om u te beschermen tegen gladheid zijn allerlei hulpmiddelen in de handel die onder de schoenen bevestigd kunnen worden. Via internet is hierover van alles te vinden. Zoek bijvoorbeeld op Google onder “antislip onder schoenen”.

Extreme weersomstandigheden

We gaan altijd uit van een normale winter met vorst en sneeuw, maar als er toch extreme omstandigheden zijn, kunnen de zoutvoorraden opraken en zullen maatregelen genomen moeten worden:

  • het strooizout kan vermengd worden met zand of in uiterste nood kan alleen met zand gestrooid worden.
  • de strooiroutes kunnen worden ingekort.

Maatregelen worden altijd vermeld op de gemeentelijke website, Twitter en Facebook.

Er zijn vijf strooiroutes uitgezet

In de wijken worden de ontsluitingswegen gestrooid worden en de belangrijkste fietspaden. Het is mogelijk dat een deel van genoemde straten niet gestrooid wordt omdat het een doodlopend stuk is of omdat het niet tot de ontsluitingsweg behoort.

Heeft u vragen?

Neem dan contact opnemen met opzichter Marco van Impelen via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0343-595595.

Formulieren & documenten