Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Zonnepark bij Cothen

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van een zonnepark bij Trechtweg 10, Cothen. Hierdoor is het duidelijk geworden, of de gemeente wel of niet aan het plan wil meewerken en onder welke voorwaarden. De gemeente heeft gezegd onder voorwaarden akkoord te gaan met de plannen. Die voorwaarden zijn o.a.:

  • het plan moet goed passen in het landschap;
  • de inwoners moeten invloed hebben op het plan.

De gemeente ziet het plan als een pilot (proefproject). Want er ligt verder geen zonnepark in onze gemeente. Er is nog geen beleids- en toetsingskader, dat moet nog gemaakt worden. Het plan loopt hier dus op vooruit. De praktijkervaring helpt ons bij het opstellen van het beleids- en toetsingskader.

Tweede inloopavond op maandag 25 maart 2019

Bij een drukbezochte inloopavond presenteerde Sunvest maandagavond 25 maart het verbeterde inrichtingsplan voor het zonnepark Cothen. Sunvest gaf ook uitleg over de gehouden onderzoeken. De gemeente legde uit hoe de besluitvorming loopt. De volgende stap is dat het college instemt met het ontwerpbestemmingsplan. Op dat plan kunnen inwoners zienswijzen indienen.

Inloopavond op woensdag 28 november in Cothen

Op woensdag 28 november heeft Sunvest in samenwerking met de gemeente een inloopavond voor omwonenden georganiseerd in OBS De Toermalijn in Cothen. Het verslag van deze avond vindt u onderaan deze webpagina, bij 'Formulieren & documenten' . 

Wilt u meer weten?

Lees dan hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. Bekijk ook de website van Sunvest.

Wat heeft de gemeente besloten over het zonnepark bij Cothen?

Sunvest heeft bij de gemeente in maart 2018 een principeverzoek ingediend voor het zonnepark bij Cothen. Hierdoor wordt het duidelijk, of de gemeente wel of niet aan het plan wil meewerken. En dus of het plan haalbaar is.

Het college heeft op 3 juli 2018 besloten om:

  • onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek voor de aanleg van een zonneveld op de percelen F 470, F 471, F 472 en F 473 bij Trechtweg 10 in Cothen;
  • het plan te zien als een pilot. Deze pilot loopt vooruit op het nog voor te bereiden beleids- en toetsingskader. 

Op de voorgestelde locatie ligt een agrarische bestemming. Dit staat in het huidige bestemmingsplan. Een zonnepark kan hier dus alleen aangelegd worden als het bestemmingsplan verandert.

Er is dus nog geen vergunning afgegeven. Hiervoor moet eerst nog het bestemmingsplan worden veranderd. De agrarische bestemming die nu geldt, moet veranderd worden. De gemeenteraad stelt eerst het veranderde bestemmingsplan vast. Dat geldt voor het stuk grond waar het zonnepark kan komen te liggen. Binnen de nieuwe bestemming kan Sunvest het zonnepark aanleggen. Op 26 oktober 2018 heeft Sunvest de gemeenteraad dan ook gevraagd om het bestemmingsplan te veranderen.

Waar komt het zonnepark in Cothen te liggen?

De voorgestelde locatie betreft de percelen F 470, F 471, F 472 en een deel van de percelen F 473, F477 en F481. Deze liggen ten noorden van de Trechtweg 10 en ten zuiden van het dorp Cothen. Delen van de percelen F477 en F481 zijn toegevoegd, om het zonnepark beter in de omgeving in te passen. Onderaan deze pagina bij 'formulieren en documenten' vindt u de foto met de voorgestelde locatie (in rood aangegeven).

Onder welke voorwaarden staat de gemeente een zonnepark bij Cothen toe?

Deze staan duidelijk omschreven in de brief die wij aan Sunvest hebben gestuurd als antwoord op het principeverzoek. Die brief en de bijlagen kunt u onderaan deze webpagina vinden bij 'formulieren en documenten'.

Een belangrijke voorwaarde is, dat er draagvlak (steun van omwonenden) is voor het voorgestelde zonnepark. Draagvlak is een belangrijk onderdeel van de belangenafweging. Dit weegt flink mee als het college en de raad er een besluit over nemen. Ook moet het zonnepark goed in het landschap passen (landschappelijke inpassing). Daarnaast moet worden gekeken naar de bodem, het geluid, de schittering, natuurwaarden en archeologie.

Geeft de gemeente garanties dat de zonnepanelen geen schitteringen, geluids- en windoverlast overlast geven?

Garanties kunnen wij niet geven. Sunvest heeft het verzoek voor een bestemmingsplanwijziging op 26 oktober 2018 ingediend. Een veranderd bestemmingsplan kan de aanleg van het zonnepark mogelijk maken. Bij dit bestemmingsplan moet Sunvest wettelijk aantonen dat het plan niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. Ook moet Sunvest daarbij bewijzen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dat betekent dat Sunvest duidelijk moet aangeven dat onder andere schitteringen (lichthinder), geluids- en windoverlast (met onderzoeken indien nodig) binnen de wettelijke gestelde regels vallen.

Het zonnepark ziet de gemeente als pilot. Wat betekent dit precies?

In het coalitieakkoord 2018-2022 zegt het college over de duurzaamheidsopgave: ‘Technische ontwikkelingen volgen we op de voet en waar mogelijk doen we mee aan pilots.’ Er is nog geen beleids- en toetsingskader. Het plan loopt hierop vooruit. De gemeente neemt de praktijkervaring mee, die ze met het project opdoet. Die ervaring gebruikt de gemeente bij het maken van het beleids- en toetsingskader.

Op welke wijze kunt u uw mening geven over het zonnepark?

Het is belangrijk dat Sunvest ervoor zorgt, dat de omwonenden en andere belangstellenden hun mening kunnen geven en kunnen meedenken met de plannen. Daarom heeft Sunvest een openbare inloopbijeenkomst georganiseerd op 28 november 2018. Sunvest organiseert de tweede inloopavond op 11 maart 2019.

De inloopavond van 28 november 2018 was tussen 19.30 en 21.30 uur op de openbare basisschool de Toermalijn (Overrijnseveld 1, Cothen). De direct omwonenden hebben hierover een uitnodigingsbrief gekregen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Tijdens deze inloopavond kunt u informatie ophalen door verschillende tafels met een bepaald onderwerp te bezoeken. De gemeente kan u die avond vertellen hoe u inspraak heeft. En u kunt informatie krijgen over de duurzaamheidswensen van de gemeente. Ook zijn er deskundigen aanwezig. Zij kunnen u meer vertellen over het inrichtingsplan en de uit te voeren onderzoeken. Sunvest legt u graag meer uit over het plan voor het zonnepark. Andersom kunt u Sunvest informatie geven: wat vindt u belangrijk bij de inpassing van het zonnepark? Die informatie gebruikt Sunvest in de weken daarna, om het ontwerp af te maken. Waar mogelijk, houdt Sunvest rekening met uw wensen en ideeën. Bedenk wel, dat niet alles kan worden uitgevoerd. Sunvest moet immers ook rekening houden met de kosten en de wet- en regelgeving.

Sunvest maakt vervolgens het inrichtingsplan af en verwerkt dit in het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor het betreffende gebied. De gemeente publiceert de bekendmaking voor het ontwerpbestemmingsplan op de gemeentepagina in de lokale kranten en op www.overheid.nl. U kunt het plan hier bekijken.

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan? U kunt dan tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt de zienswijzen mee bij haar beslissing om het bestemmingsplan vast te stellen of niet. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en bent u het er nog steeds niet mee eens? Dan kunt u hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State. Let op: beroep aantekenen kan alleen, als u eerst zienswijzen heeft ingediend tegen het plan.

Hoe ziet de planning van de aanleg van het zonnepark eruit?

  • De komende maanden werkt Sunvest haar plan verder uit. De eerste stap is het opstellen van een inrichtingsplan. Het zonnepark moet landschappelijk worden ingepast. Hier worden omwonenden bij betrokken en gevraagd om hun mening. De gemeente vindt het tenslotte belangrijk dat omwonenden het plan steunen.
  • Tegelijkertijd voert Sunvest een aantal onderzoeken uit die nodig zijn om aan te tonen dat het plan binnen de wettelijk gestelde regels valt. Dit zijn onder andere een archeologie, flora- en fauna, en bodem onderzoek.
  • Sunvest stelt op basis van het opgestelde inrichtingsplan en de uitkomsten van de onderzoeken een ontwerpbestemmingsplan op en legt dat voor aan het college als onderbouwing voor haar verzoek het bestemmingsplan te wijzigen. Hierna kan het college instemmen met het plan.
  • Daarna ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit gebeurt in de eerste helft van 2019.
  • Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
  • In de tweede helft van 2019 hoopt Sunvest dan de vergunning te krijgen om het zonnepark aan te leggen.

Kan de gemeente niet eerst zorgen dat alle daken vol liggen met zonnepanelen, voordat ze toestemming verleent aan zonneparken?

Wijk bij Duurstede wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit betekent dat alle energie die we gebruiken, duurzaam en zoveel mogelijk plaatselijk wordt opgewekt.

We schakelen hiervoor over op duurzame bronnen zoals de zon, wind, water en biomassa. Onze behoefte aan energie is zo groot, dat we verschillende bronnen naast elkaar zullen moeten inzetten.

Voor zonne-energie is het logisch om te beginnen met zonnepanelen op daken. Misschien heeft u zelf ook al zonnepanelen op uw dak. Als alle geschikte daken in de gemeente vol liggen met zonnepanelen, hebben we pas een klein stukje van onze vraag naar energie duurzaam opgewekt. Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden, zoals duurzame energie opwekken via zonneparken. De gemeente heeft op dit moment nog geen beleid voor zonneparken en wil dit ontwikkelen. We ontvangen namelijk steeds meer vragen over de mogelijkheden voor zonneparken in onze gemeente.

Waar kan ik met vragen over het zonnepark terecht?

Bij vragen over het project kunt u bellen of mailen naar cothen@sunvest.nl. Op de website van Sunvest vindt u meer informatie.

Bij vragen die de gemeente aangaan, kunt u mailen of bellen met de contactambtenaar, Ernest Bressers: e.bressers@wijkbijduurstede.nl / 0343-595 595.

Formulieren & documenten