Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Zonnepark bij Cothen

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van een zonnepark bij Trechtweg 10, Cothen. Inmiddels zijn er 2 inloopavonden geweest. De derde inloopavond is op 2 september 2019.

Burgemeester en wethouders zijn het eens met het ontwerpbestemmingsplan zonnepark Cothen

Op 8 augustus 2019 gaven zij hun toestemming voor dit voorlopige bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 22 augustus t/m 2 oktober 2019 inzien en erop reageren. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website van ruimtelijke plannen.

Op maandag 2 september 2019 houdt de gemeente Wijk bij Duurstede een openbare inloopavond

U bent hierbij van harte welkom. Bij die inloopavond geven wij uitleg over het ontwerpbestemmingsplan. Deze openbare bijeenkomst is tussen 19.30 en 21.30 uur in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 in Wijk bij Duurstede.

Wilt u meer weten?

Lees dan hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. Bekijk ook de website van Sunvest.

Wat heeft de gemeente besloten over het zonnepark bij Cothen?

Burgemeester en wethouders zijn het eens met het ontwerpbestemmingsplan zonnepark Cothen. Op 8 augustus 2019 gaven zij hun toestemming voor dit voorlopige bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 22 augustus t/m 2 oktober 2019 inzien en erop reageren. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website van ruimtelijke plannen.

Waar komt het zonnepark in Cothen te liggen?

De voorgestelde locatie betreft de percelen F 470, F 471, F 472 en een deel van de percelen F 473, F477 en F481. Deze liggen ten noorden van de Trechtweg 10 en ten zuiden van het dorp Cothen. Delen van de percelen F477 en F481 zijn toegevoegd, om het zonnepark beter in de omgeving in te passen. Onderaan deze pagina bij 'formulieren en documenten' vindt u de foto met de voorgestelde locatie (in rood aangegeven).

Onder welke voorwaarden staat de gemeente een zonnepark bij Cothen toe?

Deze staan duidelijk omschreven in de brief die wij aan Sunvest hebben gestuurd als antwoord op het principeverzoek. Die brief en de bijlagen kunt u onderaan deze webpagina vinden bij 'formulieren en documenten'.

Een belangrijke voorwaarde is, dat er draagvlak (steun van omwonenden) is voor het voorgestelde zonnepark. Draagvlak is een belangrijk onderdeel van de belangenafweging. Dit weegt flink mee als het college en de raad er een besluit over nemen. Ook moet het zonnepark goed in het landschap passen (landschappelijke inpassing). Daarnaast moet worden gekeken naar de bodem, het geluid, de schittering, natuurwaarden en archeologie.

Geeft de gemeente garanties dat de zonnepanelen geen schitteringen, geluids- en windoverlast geven?

Garanties kunnen wij niet geven. Sunvest heeft het verzoek voor een bestemmingsplanwijziging op 26 oktober 2018 ingediend. Een veranderd bestemmingsplan kan de aanleg van het zonnepark mogelijk maken. Bij dit bestemmingsplan moet Sunvest wettelijk aantonen dat het plan niet in strijd is met een ‘goede ruimtelijke ordening’. Ook moet Sunvest daarbij bewijzen dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dat betekent dat Sunvest duidelijk moet aangeven dat onder andere schitteringen (lichthinder), geluids- en windoverlast (met onderzoeken indien nodig) binnen de wettelijke gestelde regels vallen.

Waarom doorlopen we nu al de procedure, voordat er een beleidskader ligt?

Door nu al de procedure te doorlopen, doen we praktijkervaring op. Deze praktijkervaring passen we toe in het te maken beleids- en toetsingskader voor zonnevelden. Dat beleids- en toetsingskader sluit daarom straks helemaal aan bij de werkelijkheid. Het concept beleids- en toetsingskader staat online op de website Zonnevelden Wijk bij Duurstede. Het beleidskader legt het college op 24 september 2019 aan de raad ter vaststelling voor. Zonneveld Cothen past binnen de gestelde voorwaarden van het beleidskader.

Hoe ziet de planning van de aanleg van het zonnepark eruit?

 • Eerst werkt Sunvest het inrichtingsplan verder uit. Het zonnepark moet landschappelijk worden ingepast. Hier worden omwonenden bij betrokken en ze worden gevraagd om hun mening. De gemeente vindt het tenslotte belangrijk dat omwonenden het plan steunen.

Tegelijkertijd voert Sunvest een aantal onderzoeken uit, die nodig zijn om aan te tonen dat het plan binnen de wettelijk gestelde regels valt. Dit zijn onder andere een archeologie, flora- en fauna, en bodemonderzoek.

Sunvest stelt op basis van het opgestelde inrichtingsplan en de uitkomsten van de onderzoeken een ontwerpbestemmingsplan op en legt dat voor aan het college. Dat is de onderbouwing voor het verzoek van Sunvest om het bestemmingsplan te wijzigen. Hierna kan het college instemmen met het plan.

Daarna ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit is van 22 augustus t/m 3 oktober 2019.

Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

•   In de eerste helft van 2020 hoopt Sunvest dan de vergunning te krijgen om het zonnepark aan te leggen.

Moet voor het zonnepark Cothen een milieu effect rapportage worden gedaan?

Is er bij plannen of besluiten kans op belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu? Dan wordt vaak een milieu effect rapportage (MER) gedaan. Voor het zonnepark Cothen is dan ook onderzocht of er sprake is van nadeel voor het milieu. Uit het onderzoek blijkt, dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn als het zonnepark hier komt. Het volgen van een MER-(beoordelings-)procedure is daarom niet nodig. Dit heeft het college op 7 mei 2019 besloten. Op 15 mei 2019 is het gepubliceerd op de gemeentepagina in de Wijkse Courant en in het Wijks Nieuws. Vanaf 16 mei 2019 is het besluit te lezen op de website van Overheid.nl.

Deze beoordeling (ook wel vormvrije MER-beoordeling genoemd) en het collegebesluit staan onder het kopje ‘formulieren en documenten’.

Op welke wijze kan ik mijn mening geven over het zonnepark?

Het is belangrijk dat Sunvest ervoor zorgt, dat u als omwonenden of als belangstellenden uw mening kunt geven en kunt meedenken met de plannen. Daarom heeft Sunvest twee openbare inloopbijeenkomsten georganiseerd. De direct omwonenden waren daarvoor per brief uitgenodigd. Op 28 november 2018 en op 25 maart 2019 konden inwoners en andere belangstellenden informatie ophalen bij verschillende tafels en hun mening geven. De onderwerpen van de tafels waren: inspraak en de duurzaamheidswensen (gemeente), het inrichtingsplan en de onderzoeken (stedenbouwkundig adviesbureau SAB) en informatie over het zonnepark (Sunvest). 

Sunvest maakt vervolgens het inrichtingsplan af en verwerkt dit in het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor het betreffende gebied. De gemeente publiceert de bekendmaking voor het ontwerpbestemmingsplan op de gemeentepagina in de lokale kranten en op www.overheid.nl. U kunt het plan hier bekijken.

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan? U kunt dan tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze indienen. De gemeenteraad neemt de zienswijzen mee bij haar beslissing om het bestemmingsplan vast te stellen of niet. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld en bent u het er nog steeds niet mee eens? Dan kunt u hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State. Let op: beroep aantekenen kan alleen, als u eerst zienswijzen heeft ingediend tegen het plan.

Zie de tekening onderaan de pagina over hoe en wanneer u invloed kunt hebben op het plan.

Hoe ziet de planning van de aanleg van het zonnepark eruit?

 • Eerst werkt Sunvest het inrichtingsplan verder uit. Het zonnepark moet landschappelijk worden ingepast. Hier worden omwonenden bij betrokken en ze worden gevraagd om hun mening. De gemeente vindt het tenslotte belangrijk dat omwonenden het plan steunen.
 • Tegelijkertijd voert Sunvest een aantal onderzoeken uit, die nodig zijn om aan te tonen dat het plan binnen de wettelijk gestelde regels valt. Dit zijn onder andere een archeologie, flora- en fauna, en bodemonderzoek.
 • Sunvest stelt op basis van het opgestelde inrichtingsplan en de uitkomsten van de onderzoeken een ontwerpbestemmingsplan op en legt dat voor aan het college. Dat is de onderbouwing voor het verzoek van Sunvest om het bestemmingsplan te wijzigen. Hierna kan het college instemmen met het plan.
 • Daarna ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit is van 22 augustus t/m 3 oktober 2019.
 • Hierna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
 • In de eerste helft van 2020 hoopt Sunvest dan de vergunning te krijgen om het zonnepark aan te leggen.

Kan de gemeente niet eerst zorgen dat alle daken vol liggen met zonnepanelen, voordat ze toestemming verleent aan zonneparken?

Wijk bij Duurstede wil in 2030 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit betekent dat alle energie die we gebruiken, duurzaam en zoveel mogelijk plaatselijk wordt opgewekt.

We schakelen hiervoor over op duurzame bronnen zoals de zon, wind, water en biomassa. Onze behoefte aan energie is zo groot, dat we verschillende bronnen naast elkaar zullen moeten inzetten.

Voor zonne-energie is het logisch om te beginnen met zonnepanelen op daken. Misschien heeft u zelf ook al zonnepanelen op uw dak. Als alle geschikte daken in de gemeente vol liggen met zonnepanelen, hebben we pas een klein stukje van onze vraag naar energie duurzaam opgewekt. Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden, zoals duurzame energie opwekken via zonneparken. De gemeente heeft op dit moment nog geen beleid voor zonneparken en wil dit ontwikkelen. We ontvangen namelijk steeds meer vragen over de mogelijkheden voor zonneparken in onze gemeente.

Welke vragen/opmerkingen waren nog niet beantwoord bij de bijeenkomst van 25 maart 2019?

 • Waarom moet niet eerst het beleids- en toetsingskader klaar zijn, voordat toestemming voor dit initiatief wordt gegeven?

De gemeente heeft bewust besloten om op voorwaarden mee te werken aan het zonnepark, om zo praktijkervaring op te doen. Deze praktijkervaring passen we toe in het te maken beleids- en toetsingskader voor zonnevelden. Dat beleids- en toetsingskader sluit daarom straks helemaal aan bij de werkelijkheid.

 • Waarom richt de gemeente zich niet op het plaatsen van zonnepanelen op beschikbare daken?

Voor zonne-energie is het logisch om te beginnen met zonnepanelen op daken. Als alle geschikte daken in de gemeente vol liggen met zonnepanelen, dan hebben we pas een klein stukje van onze vraag naar energie duurzaam opgewekt. Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden, zoals duurzame energie opwekken via zonneparken.

 • Zou het niet verstandig zijn om te overwegen om ruimte vrij te laten voor een ontsluitingsweg naast de Rijnsloot, om de verkeersproblemen op te lossen?

Er is op dit moment geen sprake van het aanleggen van een extra ontsluitingsweg langs de Rijnsloot. Dit is ook niet opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan (GVVP), dat nu in ontwikkeling is.

 • Is er een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig?

Nee, er is geen Milieu Effect Rapportage (MER) nodig. Voor het zonnepark Cothen is onderzocht of er sprake is van nadeel voor het milieu. Uit het onderzoek (aanmeldnotitie MER ) blijkt, dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn als het zonnepark hier komt. Het volgen van een MER-(beoordelings-)procedure is daarom niet nodig. Dit heeft het college op 7 mei 2019 besloten.

 • Wat wordt de onderliggende bestemming van het zonnepark in het nieuwe bestemmingsplan, blijft dit agrarisch?

In het ontwerpbestemmingsplan heeft het zonnepark een agrarische bestemming met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zonnepark'. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het weer terug te brengen naar de agrarische bestemming. De bufferzone en het omliggende groen hebben de bestemming groen. De toegangsweg heeft een verkeersbestemming. Het inkoopstation dat aan de Trechtweg wordt gerealiseerd heeft de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - inkoopstation'.

 • Betekent het toestaan van een zonnepark dat er nu ook extra woningen komen, omdat de spuitzone van de boomgaard vervalt?

Nee, de gemeente heeft niet de bedoeling om hier extra woningbouw toe te staan. Dat mag ook niet volgens het huidige bestemmingsplan Cothen. Dit stuk grond heeft de bestemming Groen. Dus mogen er geen gebouwen -laat staan woningen- hierop worden gebouwd.

Waar kan ik met vragen over het zonnepark terecht?

Bij vragen over het project kunt u bellen via 030 - 265 8512 of mailen naar cothen@sunvest.nl. Op de website van Sunvest vindt u meer informatie.

Bij vragen die de gemeente aangaan, kunt u mailen of bellen met de contactambtenaar, Ernest Bressers: e.bressers@wijkbijduurstede.nl / 0343-595 595.

Formulieren & documenten