Bezwaar en beroep

Als u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan zijn er meerdere mogelijkheden om daar iets aan te doen. Ten eerste kunt u bezwaar maken tegen die beslissing (de "beschikking"). Als uw bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kunt u hier tegen in beroep gaan bij de Rechtbank.

Hoe moet ik een bezwaarschrift indien?

Wanneer u (als inwoner, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking), dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. U kunt tegen bijna iedere beschikking van de gemeente bezwaar maken. De elektronische weg voor het indienen van een bezwaarschrift is niet opengesteld. Dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om per email een bezwaarschrift in te dienen.

Wat is de termijn om een bezwaarschrift in te kunnen dienen?

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Aan deze termijn wordt strikt de hand gehouden. De termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. U moet het bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven. Meestal zal dat het college van burgemeester en wethouders zijn, soms is het de burgemeester of de gemeenteraad.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

In een bezwaarschrift moet het volgende vermeld staan:

 • naam en adres;
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • de datum van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht;
 • de reden van bezwaar;
 • ondertekening;
 • zo mogelijk moet u een kopie meesturen van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Schriftelijke bevestiging en pre-mediation

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

De gemeente zet pre-mediation in als instrument van bemiddeling. Dat betekent dat de gemeente contact opneemt met de indiener van een bezwaar om er achter te komen of er, buiten de bezwarenprocedure om, een oplossing kan worden gevonden. Leidt dit niet tot resultaat, dan wint het bestuursorgaan vervolgens advies in bij de Bezwarenschriftencommissie. Uitgezonderd van deze adviesaanvraag zijn bezwaarschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en bezwaarschriften tegen aanslagen van gemeentelijke belastingen.

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

De voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat deze commissie op dinsdag 20 november 2018 vanaf 19.15 uur in het gemeentehuis bijeen zal komen om het volgende bezwaarschrift te behandelen:

 • 19.15 uur - Bezwaarschrift tegen het besluit van 26 september 2018, verzonden 27 september 2018, waarin de parkeervergunning voor het parkeren in de binnenstad is ingetrokken.
 • 19:45 uur - Bezwaarschrift tegen het besluit van 27 september 2018, verzonden 4 oktober 2018, waarin de parkeervergunning voor het parkeren in de binnenstad is ingetrokken.
 • 20.15 uur - Bezwaarschrift tegen het besluit van 27 september 2018, verzonden 27 september 2018, waarin de parkeervergunning voor het parkeren in de binnenstad is ingetrokken.

De voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat deze commissie op dinsdag 27 november 2018 vanaf 19:15 uur in het gemeentehuis bijeen zal komen om het volgende bezwaarschrift te behandelen:

 • 19.15 uur - Bezwaarschrift tegen de op 1 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning ten behoeve van het vergroten van een woning.
 • 19.45 uur - Bezwaarschrift tegen het besluit van 1 augustus 2018, waarin een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd.

Tijdens de openbare hoorzitting worden de uitgenodigde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten. Degene die een hoorzitting wil bijwonen, kan zich kort voor het aangegeven tijdstip bij de bode melden. De voorzitter kan echter besluiten dat een hoorzitting niet openbaar is indien hierom door belanghebbenden wordt verzocht, of indien dit naar het oordeel van de voorzitter van de commissie gewenst is.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Formulieren & documenten