Groene Kaart - het kappen van bomen

De Groene Kaart bevat de belangrijkste groenstructuren op grond van criteria, waaronder landschapswaarden, hoofdgroenstructuur en cultuurhistorie. De Groene Kaart is meer dan een kaart alleen. Het bestaat uit de Kaart beschermde houtopstand met toelichtingen op die kaart, op de APV en hoe om te gaan met ook de vergunningvrije gemeentebomen en uit twee lijsten met waardevolle en monumentale bomen. Beschermd zijn de bomen in de groene vlakken en individuele bomen voor zover ze als rode of blauwe punten op de kaart staan.

Particuliere bomen

De belangrijkste verandering voor inwoners is dat binnen de bebouwde kom in de witte (woon)gebieden op de kaart het overgrote deel van de bomen vergunningvrij is geworden.

Buiten de bebouwde kom hoeft voor bomen in de groene bestemmingsvlakken op de kaart alleen nog voor de volgende inheemse streekeigen bomen een vergunning te worden aangevraagd: beuk, es, els en knot-els, gewone esdoorn, haagbeuk, hoogstamfruitbomen, iep, inlandse eik, knotwilg, lindeboom en leilinde, paardekastanje, tamme kastanje, noot en zoete kers. Dat geldt ook tot 10 meter buiten de bestemmingsvlakken voor ook houtsingels, hagen en geriefbosjes en voor populier en wilg, voor zover de Boswet niet van toepassing is, als die onderdeel zijn van de landschappelijke inpassingen van een bedrijf.

De gele gebieden op de kaart zijn binnen de gemeentelijke APV vergunningvrij; wel kan hier andere beschermde wet- en regelgeving van toepassing zijn zoals Boswet, provinciale verordening of bestemmingsplan.

Kaplijst gemeentebomen

Vergunningvrij geworden gemeentebomen worden niet zo maar gekapt. Door de opzet van de Groene Kaart, inclusief de waarborgen voor alle bomen, blijft de groenkwaliteit gewaarborgd. Voor het zorgvuldig omgaan met vergunningvrij geworden gemeentebomen blijven het Bomenbeleidsplan -waar de Groene Kaart naar verwijst-, communicatie en informatieverstrekking, als vanouds leidraad van handelen. Periodiek wordt een kaplijst op de website gepubliceerd met daarop alle voorgenomen te kappen bomen.

Waar kan ik een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom?

Als voor het kappen van een boom toch toestemming noodzakelijk is, moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze kan aangevraagd worden via de landelijke website van het Omgevingsloket.

Wat kost het?

De kosten bedragen € 110,55 (prijspeil 2016).

Formulieren & documenten