Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Kabels en leidingen leggen, toestemming

Voor bijna alle graafwerkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen is een nutsvergunning cq. instemmingbesluit van de gemeente vereist. De graafwerkzaamheden zijn verdeeld in werkzaamheden van niet ingrijpende aard en werkzaamheden van ingrijpende aard. U vraagt toestemming aan bij de gemeente.

Wat kost het?

Per aangesloten tracé van:

  • 0 tot 10 meter (niet ingrijpende werkzaamheden) €581.
  • van 10 tot 100 meter (ingrijpende werkzaamheden) €877.
  • voor tracés van 100 meter of meer wordt er voor elke 1 meter meer €2,20 extra in rekening gebracht
  • 3 dagen voor aanvang werkzaamheden, graafvergunning €97.
  • lasgaten / openen Handholes / proefsleuven, graafvergunning €97.
  • calamiteiten, graafvergunning €97.

(artikel 3.7. van de actuele tarieventabel behorende bij de legesverordening)

Vul de online formulieren in voor een graafvergunning en gereedmelding

Wat wordt verstaan onder werkzaamheden van niet ingrijpende aard?

De tracélengte is minder dan 10 meter. Hierbij moet de vergunning/instemming digitaal worden aangevraagd via e-mail: kenl@wijkbijduurstede.nl met het daarvoor bestemde formulier. De nutsvergunning/instemming kunt u minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aanvragen. Een vergunning die correct is aangevraagd wordt binnen drie werkdagen digitaal via e-mail verleend. Bij deze vergunning wordt gelijktijdig een graafvergunning verstrekt.

Wat wordt verstaan onder werkzaamheden van ingrijpende aard?

De tracélengte is meer dan 10 meter. Hierbij dient de nutsvergunning/instemmingbesluit schriftelijk worden aangevraagd. Maximaal 8 weken na goedgekeurde aanvraag wordt nutsvergunning/instemming verleend. Naast deze vergunning is altijd een aparte graafvergunning nodig.

Voor de volgende situaties is geen Nutsvergunning/instemmingbesluit besluit nodig maar alleen een graafvergunning:

  • het maken van lasgaten met een maximale grote van 2 m2
  • het openen van handholes
  • het maken van proefsleuven.

Informatie over een graafvergunning

Voor alle graafwerkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen is altijd een graafvergunning vereist.

Een graafvergunning kunt u minimaal 3 werkdagen voor de start van de werkzaamheden aanvragen via e-mail: kenl@wijkbijduurstede.nl. met het daarvoor bestemde formulier. Een graafvergunning die correct is aangevraagd wordt binnen drie werkdagen digitaal via e-mail verleend. Na beëindiging van de werkzaamheden moet het werk via e-mail kenl@wijkbijduurstede.nl met het daarvoor bestemde formulier gereed worden gemeld.

Tijdens de uitvoering dient de graafvergunning op het werk aanwezig te zijn. Aannemers die zonder geldige graafvergunning werkzaamheden verrichten in het openbare gebied zijn in overtreding en worden weggestuurd.

Wat te doen bij calamiteiten of storingen?

Bij calamiteiten en storingen geldt ook dat er direct via e-mail kenl@wijkbijduurstede.nl een graafvergunning wordt aangevraagd. De werkzaamheden mogen direct worden uitgevoerd mits er binnen 48 uur na uitvoering achteraf een motivatie en toelichting van de calamiteit worden doorgegeven.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie en formulieren

Doe uw graafmelding bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum