Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Bestemmingsplanprocedure

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een procedure worden doorlopen. U heeft daar invloed op.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan. Bijvoorbeeld in het Wijks Nieuws ('t Groentje), op deze website of in een bewonersbrief.

Voorontwerpbestemmingsplan

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving met zich meebrengen, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan publiceren we op de gemeentelijke website. Het ligt dan ter inzage. U kunt er een reactie op geven.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. De gemeente publiceert dit op de website en op de website van Ruimtelijke Plannen en op de website Planviewer. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, want het ligt 6 weken ter inzage.

Zienswijze kenbaar maken

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk (voorkeur) of mondeling. In de zienswijze geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of over welke welstandscriteria het gaat.

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.
  • Mondeling: neem telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 0343-595595.

Vaststelling

Uiteindelijk is het de gemeenteraad die een besluit neemt op het bestemmingsplan. Dit kan zijn (gewijzigd) vaststellen of niet vaststellen. Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen 6 weken ter inzage. U kunt ze inzien via de website van Ruimtelijke Plannen, via de website Planviewer, op deze website en bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. U kunt alleen in beroep als u eerder al een zienswijze heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Anders kunt u alleen beroep instellen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Dit betekent dat het bestemmingsplan na de inzage-/beroepstermijn in werking treedt. De gemeente kan dan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan, is het plan onherroepelijk. Dit publiceren wij in de Wijkse Courant, in de Staatscourant en op deze website. Het ligt dan voor iedereen ter inzage. Er zijn geen inspraakmogelijkheden meer.