Urgentieverklaring

Voor het verlenen van een huisvestingsvergunning kunnen burgemeester en wethouders een woningzoekende urgent verklaren als:

 • u in de gemeente woont en
 • u beschikt over zelfstandige woonruimte in de woningmarktregio en
 • er sprake is van een bijzondere persoonlijke noodsituatie en
 • er een noodsituatie is ontstaan buiten uw eigen schuld en u deze niet had voorzien en
 • u kunt aantonen dat u eerst zelf naar een oplossing heeft gezocht en
 • een verhuizing binnen zes maanden noodzakelijk is en
 • u kunt aantonen dat u niet zelf in staat bent om binnen 6 maanden voor een geschikte woonruimte te zorgen en
 • uw inkomen niet hoger is dan € 44.659.

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, wordt er advies ingewonnen bij een door de burgemeester en wethouders aangewezen adviseur.


Wie kan een aanvraag voor urgentie doen?

 • Een aanvraag voor een volkshuisvestelijke indicatie kunt u alleen zelf doen. U dient deze aanvraag schriftelijk bij ons in.
 • Een aanvraag voor een maatschappelijke indicatie kan uitsluitend worden ingediend door een door de gemeente erkend opvangtehuis en hulp- of dienstverleningsinstellingen in de woningmarktregio.

U kunt slechts voor één indicatiegrond een aanvraag indienen. Is er over uw aanvraag reeds in het verleden al een besluit genomen, dan wordt u aanvraag alleen opnieuw in behandeling genomen, als er iets in de feiten en omstandigheden is gewijzigd. 

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een urgentieverklaring?

U kunt alleen urgentie aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP);
 • Nederlander bent of hier rechtmatig verblijft;
 • staat ingeschreven als woningzoekende;
 • niet in een woning woont voor tijdelijke huur.

Wat moet er in de aanvraag worden vermeld?

Uw aanvraag dient in ieder geval een motivering te bevatten, waarin wordt vermeld:

 • de aard van de persoonlijke problematiek;
 • de relatie van deze problematiek met de huidige woonsituatie;
 • de reden waarom een verhuizing binnen een half jaar absoluut noodzakelijk is;
 • de reden waarom de woningzoekende niet in staat is om binnen 6 maanden op andere wijze geschikte huisvesting te vinden.

Het formulier kunt u krijgen bij de balie van het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met ons besluit?

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Kijk voor meer informatie op de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Wijk bij Duurstede.

Wat kost het?

 • het verkrijgen van een urgentieverklaring op basis van een sociale of maatschappelijke indicatie: € 75.
 • het verkrijgen van een urgentieverklaring op basis van een hardheidsclausule: € 149.
 • kosten medisch advies door een onafhankelijke arts: € 186.
 • het verkrijgen van een indicatie voor een servicewoning inclusief een keuring door een arts: € 188.

(artikel 8.14 van de actuele tarieventabel)