Bekendmaking verhuur of verkoop van grond t.b.v. de bouw van flexwoningen op de gemeentewerf Middelweg Oost 1 Wijk bij Duurstede

De gemeente heeft het voornemen om (volgend op het haalbaarheidsonderzoek) de verhuur of verkoop van grond voor het bouwen van ca. 20 flexwoningen op de gemeentewerf aan de Middelweg Oost 1 aan Heuvelrug Wonen.

Toelichting

Vanuit het haalbaarheidsonderzoek naar flexwoningen op de gemeentewerf onderzoeken we niet alleen de technische haalbaarheid maar ook de financiële haalbaarheid. Om te onderzoeken of het ook financieel gezien mogelijk is om de flexwoningen te bouwen op deze locatie, is er een sluitende businesscase nodig. In de toegekende rijkssubsidie voor deze flexwoningen is de voorwaarde opgenomen dat een woningbouwcorporatie hierbij betrokken moet zijn. Deze partij kan deze businesscase opstellen.

Als blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat de bouw van flexwoningen op de gemeentewerf mogelijk is, wil de gemeente met een corporatie afspraken maken over de verhuur of verkoop van grond voor de bouw, toewijzing en beheer van deze flexwoningen.

Gemeentelijke grond verhuren of verkopen aan een derde partij betreft een overheidsopdracht waarvoor een openbare selectieprocedure voor moet worden doorlopen. De gemeente hoeft deze openbare selectieprocedure echter niet te doorlopen als er sprake is van slechts één serieuze gegadigde.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een Woonvisie vastgesteld

Hierin staat o.a. het beleid van het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen en de toewijzing hiervan aan speciale doelgroepen. De gemeente heeft op grond van deze Woonvisie prestatieafspraken gemaakt met een aantal corporaties (toegelaten instellingen) waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over de realisatie, toewijzing en exploitatie van nieuwe sociale huurwoningen.

De verhuur of verkoop van grond voor het bouwen, toewijzen en beheren van flexwoningen (vallend in de sociale huursector) draagt bij aan de wettelijke taken van de gemeente en haar beleidsdoelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van sociale huurwoningen en de huisvesting van speciale doelgroepen.

De gemeente vindt het belangrijk dat de nieuwbouw van sociale huurwoningen door een toegelaten instelling wordt gerealiseerd. Op grond van de Woningwet hebben corporaties de taak om te voorzien in sociale huurwoningen en huisvesting van bijzondere doelgroepen. De uitvoering van de taken van een woningcorporatie zijn geborgd in de Woningwet wat niet geldt voor private partijen.

De verkoop of verhuur van de grond voor de realisatie van de flexwoningen op de gemeentewerf draagt bij aan de verwezenlijking van de gemaakte prestatieafspraken, de uitvoering van haar wettelijke taak en de behartiging van publieke belangen. Verder is hierbij van belang de borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het toezicht vanuit de Autoriteit Woningcorporaties, waardoor continuering van de sociale en maatschappelijke doelstelling is gewaarborgd.

Om deze bovenstaande redenen ziet de gemeente een woningcorporatie als enige partij om de gemeentelijke grond te verhuren of te verkopen voor het realiseren, toewijzen en beheren van de flexwoningen op de gemeentewerf als sociale huurwoningen.

De gemeente heeft het voornemen om grond t.b.v. de realisatie, toewijzing en beheer van flexwoningen te verhuren of verkopen aan Heuvelrug Wonen

Als blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat het bouwen van flexwoningen op de gemeentewerf mogelijk is, is het de bedoeling om de grond hiervoor te verhuren of te verkopen aan Heuvelrug Wonen.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met deze voorgenomen verhuur/verkoop door de gemeente, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum in een kort geding procedure aanhangig te maken bij de rechtbank Midden Nederland en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente. Bij gebreke hiervan vervalt het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding moet u ook per e-mail aan info@wijkbijduurstede.nl verzenden.

Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot grondverkoop/-verhuur.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie kunt u telefonisch contact opnemen met de behandelend ambtenaar Bart Stolk. U bereikt hem via 0343-595 595.