Ontwerp-locatiebesluit ondergrondse container

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft in haar vergadering van 22 augustus 2023 een ontwerp-locatiebesluit genomen voor het plaatsen van een ondergrondse container voor restafval en een bovengrondse inzamelvoorziening voor GFT bij de flexwoningen aan het Kleine Ros 1t/m52 te Wijk bij Duurstede.

Aanleiding

Het nieuwbouwproject ‘Flexwoningen Kleine Ros’ bestaat uit 52 woningen. De nieuwe bewoners worden met een nieuw te plaatsen ondergrondse verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval aangesloten op het gemeentelijk inzamelsysteem. De procedure ‘locatiekeuze ondergrondse verzamelcontainers’ uit de bijlage van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 is gevolgd. Een tekening met de locatie van de ondergrondse restafval container en de bovengrondse gft inzamelvoorziening vindt u door te klikken op de groene button. 

Vervolgprocedure

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een zienswijze indienen. Wanneer er geen zienswijzen worden ingediend, wordt het ontwerp besluit als definitief besluit vastgesteld. Mochten er wel zienswijzen worden ingediend, dan neemt het college een besluit waarin de zienswijzen worden meegenomen. 

U kunt uw zienswijze mailen naar Mario Batenburg: m.batenburg@wijkbijduurstede.nl. Vanaf 28 augustus 2023 liggen de documenten ter inzage in het Huis van de Gemeente.

Bekijk de locatie op de kaart