Omgaan met grond, bagger en bouwstoffen

De bodem is belangrijk, we leven en wonen er op, we drinken er uit en we eten ervan.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)  regelt een juist gebruik en juiste bescherming van de bodem. Bedrijven moeten het melden wanneer ze grond, baggerspecie (slib) en bouwstoffen op of in de bodem willen aanbrengen of opslaan (bijvoorbeeld bij de bouw van een weg). Ze melden dit centraal bij het Omgevingsloket van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).