Gemeente presenteert jaarstukken 2023

In de jaarstukken van 2023 geeft het college van burgemeester en wethouders een overzicht van wat er het afgelopen jaar is gedaan en uitgegeven.

De jaarstukken van 2023 sluiten af met een tekort van € 1,887 miljoen (inclusief overhevelingen), op een begroting van € 71,6 miljoen aan totale lasten. Dit tekort is vooral ontstaan door de zorgkosten die voortkomen uit de verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Hoewel dit tekort kleiner is dan verwacht, is het nog steeds aanzienlijk. Bij de andere beleidsgebieden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, was de begroting toereikend.

In 2023 zijn, in samenwerking met inwoners en samenwerkingspartners ook belangrijke resultaten behaald. Zo is de flexwoonwijk opgeleverd en de restauratie van het Oude Stadhuis hervat. En om te zorgen dat inwoners veilig kunnen wonen, leven en ondernemen, is samen met vier andere gemeenten een integraal veiligheidsplan opgesteld. Ook zijn de inspanningen voor woningbouw en het behoud van een vitaal Wijk bij Duurstede onverminderd voortgezet.

Een deel van de kosten stijgt zonder dat de gemeente daar invloed op heeft

In de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er verplichte taken en een vaste vergoeding van het rijk, terwijl de kosten onvoorspelbaar (en vaak hoger) zijn. Dit is een landelijke ontwikkeling waar gemeenten weinig invloed op hebben. De inspanningen van de gemeente om de kosten te beheersen hebben nog geen zichtbare resultaten opgeleverd. "Hoewel het aantal mensen dat gebruikmaakt van de jeugdzorg stabiliseert, zien we dat de intensiteit van zorg toeneemt en ook dat zorg langer duurt als men die eenmaal krijgt, waardoor de kosten blijven stijgen," zegt Hans Buijtelaar, wethouder Financiën. "Het college blijft zich inzetten om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Tegelijkertijd is het belangrijk om de kosten die hierbij komen kijken te verlagen."

Er zijn resultaten geboekt

Samen met de provincie werd gewerkt aan de doelen uit het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). Hierin staat wat de provincie de komende jaren gaat doen voor de natuur, het klimaat, landbouw en een goede toekomst voor haar agrariërs. Minder stikstof en een bestendige toekomst voor de agrariër zijn hierbij de belangrijkste doelen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd en er meer natuur bijkomt.

2023 stond ook in het teken van de invoering van de Omgevingswet, die na meerdere uitstelmomenten op 1 januari 2024 van kracht werd. De gemeente heeft flink geïnvesteerd in softwaresystemen en het uitwerken van een omgevingsplan en omgevingsvisie. Deze visie richt zich op de kwaliteit en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, met aandacht voor onderwerpen zoals woonwijken, bedrijventerreinen en de energietransitie.

Lokale ondernemers vormen een belangrijke basis voor werkgelegenheid, leefbaarheid en vitaliteit in onze gemeente. Samen met ondernemers werkt de gemeente aan de uitvoering van de Economische Agenda. In 2023 richtten zij zich op een aantrekkelijk aanbod van winkels, horeca en evenementen voor zowel inwoners als toeristen. Om deze inspanningen kracht bij te zetten werd een stadregisseur aangesteld die voor een groot deel vanuit het bedrijfsleven wordt gefinancierd. Deze stadregisseur brengt ondernemers samen en helpt ideeën verder te ontwikkelen. 

Het college van b&w heeft de jaarstukken aan de gemeenteraad voorgelegd 

Het college heeft voor het eerst een verklaring gegeven over de rechtmatigheid van 2023. Dit was vanwege tegenstrijdige regels een ingewikkelde opgave. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken van 2023 op 20 juni en neemt naar verwachting op 2 juli een besluit.

Financiële toekomst 

De gemeente Wijk bij Duurstede is, net als andere gemeenten, grotendeels afhankelijk van inkomsten van het rijk. Deze rijksbijdrage zal in 2025 afnemen, en deze daling houdt naar verwachting enkele jaren aan. Dit zorgt voor financiële zorgen bij de gemeente.