Publicatie voorgenomen verkoop gemeente Wijk bij Duurstede

Intentie tot verkoop strook grond bij Karel de Grotestraat 1b

De gemeente Wijk bij Duurstede geeft hierbij kennis van haar voornemen om een koopovereenkomst te sluiten en een strook grond te verkopen aan de eigenaar van het direct aangrenzende perceel, ten behoeve van de Ontwikkeling van een Zorgcentrum voor ouderen met dementie aan de Karel de Grotestraat 1b. Het betreft deels een groenstrook en deels rijbaan die niet meer wordt gebruikt voor de voormalige openbare functie van het voormalig Squashcentrum op deze locatie.

Te verkopen perceel grond

Het perceel grond is gelegen grenzend aan Karel de Grotestraat 1b. Het perceel is bekend gemeente Wijk bij Duurstede, sectie E nummer 3333, (gedeeltelijk) groot 429 m².

Op basis van recente jurisprudentie dient de gemeente bij verkoop van gemeentegrond een selectieprocedure te doorlopen om op die wijze serieuze gegadigden mee te laten dingen en zo gelijke kansen te creëren. Een selectieprocedure kan echter achterwege blijven indien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van gemeentegrond. Op basis van onderstaande argumentatie is de gemeente van oordeel dat bij deze verkoop de initiatiefnemer en eigenaar van de herontwikkeling van Karel de Grotestraat 1b de enige serieuze gegadigde is.

Argumenten

De gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop, namelijk de eigenaar van eerder genoemd perceel aan de Karel de Grotestraat 1b.

De beoogde koper is eigenaar van de grond die direct grenst aan de door de gemeente te verkopen grond. Met de verkoop zal het perceel gemeentegrond worden samengevoegd met het perceel van deze aangrenzende eigenaar. Hierdoor wordt het mogelijk een integrale ontwikkeling te realiseren van een deel van het gebouw, tuin en parkeerplaatsen aan de Karel de Grotestraat 1b tot een zorgcentrum. De ontwikkeling tot een zorgcentrum acht de gemeente vanuit maatschappelijk perspectief van groot belang. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zorgt deze integrale ontwikkeling bovendien voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, omdat er geen versnippering van de ruimte optreedt. Bij verkoop aan een derde zal de 'snipper' gemeentegrond een eigen plaats in moeten nemen in de (openbare) ruimte. Dit zal leiden tot een ongewenste verrommeling. 

De overdracht vindt derhalve plaats met als doel de ontwikkeling van het zorgcentrum mogelijk te maken en om versnippering van de ruimte tegen te gaan. De beoogde koper is de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt om dit te realiseren en is daarom redelijkerwijs de enige serieuze gegadigde voor het perceel gemeentegrond.

Vanuit de interne betrokken vakafdelingen bestaan geen bezwaren tegen verkoop.

Termijn reactie 

Tegen het hiervoor bedoelde voornemen tot het aangaan van voormelde overeenkomst tot verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend of ingesteld.

Derden met een rechtens te honoreren belang die zich niet kunnen verenigen met deze voorgenomen gronduitgifte aan de gegadigde, dienen daartoe binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht, derhalve uiterlijk op 17 april 2024 een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland en de gemeente hiervan tegelijkertijd een afschrift te sturen. Er liggen geen stukken ter inzage. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Dort). Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou (kunnen) worden opgekomen.