Gladheidsbestrijding

De gemeente is beheerder van een groot deel van de openbare wegen in de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht om haar wegen in een goede en veilige staat te houden.

Gladheidsbestrijding valt onder deze zorgplicht. In juridische zin is het belangrijk om te weten dat het hierbij gaat om een zogenaamde inspanningsplicht en niet om een resultaatsverplichting.

Er zijn vijf strooiroutes

In de wijken strooit de strooiploeg de ontsluitingswegen en de belangrijkste fietspaden. Het is mogelijk dat de strooiploeg een deel van genoemde straten niet strooit. Het gaat dan om een doodlopend stuk is of een deel dat niet behoort tot de ontsluitingsweg.

Strooiroutes (lijst) Strooiroutes (kaart) (jpg, 220 KB)

Gladheidsbestrijding vindt plaats:

 • van 1 november tot 1 april. In deze periode staat er steeds een strooiploeg klaar. Als de weersvooruitzichten daartoe aanleiding geven staat er vóór en na deze periode ook strooiploeg klaar.
 • na signaleren van gladheid. De strooileider (ook coördinator calamiteiten) geeft de strooiploeg opdracht om te gaan strooien.
 • volgens de droogzoutmethode. Dit houdt in dat de strooiploeg gaat strooien als gladheid wordt gesignaleerd.
 • op de hoofdroutes tussen 24.00 uur en 07.00 uur. Vanaf 07.00 uur komt langzaam het verkeer weer op gang. Dat is nodig om de dooiende werking van het zout te optimaliseren.
 • op doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. De strooiploeg strooit in principe niet op de overige wegen en fietspaden.o
 • in overleg met politie, provincie en buurgemeenten. Bij gemeenten is het belangrijk om de routes op elkaar af te stemmen en om op de hoogte te zijn van elkaars uitruk.
 • ook overdag. Een strooiploeg gaat dan door met strooien. Ze probeert zoveel mogelijk wijken (straten) sneeuw- en ijsvrij te krijgen. Omdat er in deze straten minder verkeer rijdt werkt het strooizout helaas wel veel minder goed, dus blijft voorzichtigheid geboden.

Op dit moment strooit de strooiploeg volgens de droogzoutmethode (curatief). Dit houdt in dat de strooiploeg pas gaat strooien als de strooileider gladheid heeft gesignaleerd. Bij temperaturen onder 3 graden is de strooileider alert. Hij onderzoekt als het nodig is plekken waar snel gladheid optreedt. Is er sprake van gladheid dan zet hij de strooiploeg in.

De strooileider maakt gebruik van de dagelijkse weervoorspelling en gladheidverwachting van MeteoConsult. Met buurgemeenten stemt de strooileider af dat de strooiploegen op alle doorgaande wegen aan beide kanten van de gemeentegrens goed strooien.

Bij veel buurgemeenten en de provincie vindt een ander strooibeleid plaats

Zij strooien als zij verwachten dat het glad gaat worden (preventief). Uit oogpunt van veiligheid is het wenselijk dat gemeenten en provincie het strooibeleid op elkaar afstemmen.

Bij preventief strooien werkt de strooiploeg met pekel, dat is een mengsel van zout met water

Invoeren van het systeem kost een extra geld. Daar staat tegenover dat

 • de rijtijden korter zijn doordat de strooiploeg sneller kan rijden. Het is nog niet glad en het strooimengsel verwaait niet.
 • er minder zout nodig is per strooibeurt. Preventief strooien is daarom ook minder milieuonvriendelijk.

De komende tijd bekijkt team Beheer of Wijk bij Duurstede ook preventief moet gaan strooien.

De gemeente bestrijdt in principe geen gladheid op voetpaden en stoepen en kan het dus glad zijn. Schoonhouden van de stoepen door bewoners is niet verplicht maar wel wenselijk.

Om u te beschermen tegen gladheid zijn verschillende hulpmiddelen in de handel die u onder de schoenen kunt vastmaken. Via internet is hierover van alles te vinden. Zoek bijvoorbeeld op Google onder “antislip onder schoenen”.

We gaan altijd uit van een normale winter met vorst en sneeuw. Zijn er toch extreme weeromstandigheden? Het is mogelijk dat de zoutvoorraden opraken. We zullen dan  maatregelen moeten nemen zoals:

 • het strooizout vermengen met zand
 • of in uiterste nood alleen met zand strooien
 • het inkorten van de strooiroutes.

Deze maatregelen melden wij altijd op de gemeentelijke website, Twitter en Facebook.

Neem contact op met opzichter Marco van Impelen.

Vul het contactformulier in Of bel met 0343-595 595