Nieuws

19-12-2023: Flexwoningen zijn mogelijk op de gemeentewerf

De gemeente heeft de afgelopen maanden onderzoek verricht naar de haalbaarheid van flexwoningen op de gemeentewerf/milieustraat aan de Middelweg Oost 1 in Wijk bij Duurstede bouwen. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het college. Aangetoond is dat realisatie van flexwoningen op deze plek in technische, financiële en ruimtelijke zin onder voorwaarden mogelijk is. In dit onderzoek is de definitieve invulling van deze woningbouwlocatie ook bekeken. 

Technisch, financieel en ruimtelijk zitten er voorwaarden aan de bouw

  • Technisch is het bouwen mogelijk, maar hierbij geldt wel een aantal voorwaarden. Een voorbeeld hiervan is een strook, waarin niet gebouwd mag worden door het naastgelegen fruitbedrijf (spuitzone). Ook de invloed van geluid van het sportpark dat ten zuiden van de gemeentewerf ligt, valt onder de voorwaarden.
  • In financiële zin is het mogelijk om flexwoningen op de gemeentewerf te bouwen. Ook woningcorporatie Heuvelrug Wonen (die vanaf 2024 NabijWonen gaat heten) geeft aan dat dit plan voor hen financieel haalbaar is. Wel moet het worden afgestemd op de hele financiële doorrekening van deze woningbouwlocatie. 
  • Ook ruimtelijk gezien is het mogelijk om hier flexwoningen te bouwen. Vanuit de eerste ambtelijke stedenbouwkundige verkenningen blijkt het haalbaar te zijn om op deze locatie ongeveer 70 woningen te bouwen. De flexwoningen dienen goed ingepast te worden in het uiteindelijke (nog op te stellen) stedenbouwkundig plan voor het hele gebied. De bouw van flexwoningen op de gemeentewerf kan als een eerste fase van de hele gebiedsontwikkeling worden uitgevoerd. 

Het college is blij met de resultaten van het onderzoek

“Flexwoningen bieden enige verlichting op de woningmarkt,” zegt wethouder Hans Buijtelaar. “Het college is daarom blij dat op de gemeentewerf/milieustraat ook flexwoningen mogelijk zijn. We zien deze woningbouwlocatie als geheel omdat hier ruimte is voor ongeveer 70 woningen. Als alles volgens plan verloopt, verhuist de huidige gemeentewerf/milieustraat in 2025 naar de nieuwe locatie op het bedrijventerrein. Daarom pakken we de plannen voor dit hele gebied nu snel op.”

De gemeente praat verder met de betrokkenen over de resultaten en het vervolg

Het college heeft de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek. Omwonenden en eigenaren van percelen naast de gemeentewerf/milieustraat zullen ook worden geïnformeerd. De gemeente praat met hen over het vervolg van de plannen.

Donderdag 16 november overhandigde directeur-bestuurder Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen de  symbolische sleutel van de eerste flexwoning aan wethouder Hans Buijtelaar. De bouw van de flexwoningen geeft wat verlichting aan de plaatselijke woningnood. De flexwoningen zijn voor starters op de woningmarkt, spoedzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. De eerste bewoners verhuizen vanaf 18 december 2023 naar de flexwoningen. De flexwoningen staan aan de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede, waar vroeger manege Het Kleine Ros stond.

De overhandiging van de sleutel gebeurde in aanwezigheid van een groep betrokkenen bij de bouw. Daarbij waren Jacos van Zelst, programmadirecteur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gedeputeerde Rob van Muilekom aanwezig. Zowel het rijk als de provincie spelen een grote rol bij het realiseren van de bouw van flexwoningen. 

Korte toespraken hadden als rode draad het stimuleren van de woningbouw

Wethouder Hans Buijtelaar heette de aanwezigen van harte welkom. Hij stond even stil bij het behaalde resultaat in Wijk bij Duurstede. ‘We zijn enorm blij en trots dat we dankzij de steun van het rijk en de provincie de kans hebben gekregen iets te doen aan de woningnood. Ik ben bijzonder te spreken over de snelheid van de realisatie van de flexwoningen. Binnen een jaar van besluit tot realisatie – dat is echt een grote prestatie. De grote inzet van woningstichting Heuvelrug Wonen en aannemer Startblock zijn daarbij onontbeerlijk.’

Daarna sprak Jacos van Zelst, programmadirecteur Versnellen tijdelijke huisvesting van het ministerie van BZK. Hij gaf complimenten aan gemeenten en corporatie en benoemde de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen, die zorgt voor een cruciale stimulans aan dit type woningbouw: ‘Van de regiodeal  vorig jaar december naar realisatie nu, dat is een knap tempo! Blij dat de financiële bijdrage heeft kunnen helpen om mensen een thuis te geven. 15 november is het loket geopend voor de nieuwe stimuleringsregeling, een mooie kans voor andere gemeenten of als Wijk nog meer verplaatsbare woningen wil bouwen.’

Na hem gaf Rob van Muilekom, gedeputeerde Wonen van de provincie Utrecht aan: ‘Deze flexwoningen zijn een mooi voorbeeld van hoe op een locatie, vooruitlopend op permanente woningbouw, kan worden ingespeeld op de grote woningbehoefte onder de diverse doelgroepen. Hiermee geeft de gemeente Wijk bij Duurstede meteen invulling aan haar opgave huisvesting statushouders. Daar heb ik veel waardering voor en ik hoop dat dit andere gemeenten ook inspiratie biedt.’

Directeur-bestuurder Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen noemde onder andere de rol van zijn woningstichting en de samenwerking met de gemeente. ‘Dit is wat succesvol samenwerken oplevert,’ aldus Sleyfer.

Omwonenden mogen binnenkort de flexwoningen bekijken

Heuvelrug Wonen nodigt binnenkort omwonenden uit om de flexwoningen van binnen te komen bekijken. Dat gebeurt nog voordat mensen verhuizen naar deze woningen.

In november en begin 2024 komen de flexwoningen naar Wijk bij Duurstede

Tot en met 29 november komen ’s avonds flexwoningen via bijzondere transporten naar Wijk bij Duurstede. De dag na elk transport worden deze woningen dan op hun plek getakeld. Daarna vinden er in de woningen nog allerlei werkzaamheden plaats. Nog dit jaar staan de eerste 36 flexwoningen hier; begin volgend jaar volgen de andere 16 woningen. De omwonenden kregen een informatiebrief over deze transporten, omdat ze wat hinder kunnen veroorzaken. 

Kijk voor meer informatie over deze flexwoningen op onze webpagina Flexwoningen.

De flexwoningen op de locatie van Het Kleine Ros aan de Trekweg in Wijk bij Duurstede zullen gefaseerd worden aangeboden op WoningNet vanaf 20 november 2023.

De woningen dienen als doorstroomwoningen voor lokale starters tot en met 28 jaar uit de gemeente Wijk bij Duurstede. Een lokale starter is een woningzoekende die op dit moment al woonachtig is in de gemeente Wijk bij Duurstede en/of nog thuiswonend is of in een onzelfstandige woonruimte woont (op kamers).

De woningzoekende moet via het uittreksel uit de Basis Registratie Personen van de gemeente aantonen dat hij/zij woonachtig is in de gemeente Wijk bij Duurstede. Om in aanmerking te komen voor een woning dient u ingeschreven te staan in WoningNet.

Heeft u vragen over de flexwoningen?

Neem dan contact op met Heuvelrug Wonen:

Heuvelrug Wonen is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur.

Maandagavond 30 oktober kwamen rond 22.00 uur de eerste vier flexwoningen aan op de locatie Het Kleine Ros aan de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede. Onder transportbegeleiding werden de woningen kant-en-klaar aangevoerd. 

Dinsdag 31 oktober zijn deze woningen op hun plek gezet. De komende dagen en weken volgen hier nog meer flexwoningen. De flexwoningen worden aangesloten op de reeds aangelegde nutsvoorzieningen. Hierna worden het groen en de tuinen aangelegd en volgt de bestrating van de omgeving.

De eerste drie woonblokken (36 woningen) aan de Trekweg 1 staan nog dit jaar. Begin 2024 volgen de andere twee woonblokken (16 woningen).

Video vervoer van de flexwoningen Video plaatsing flexwoningen (1) Video plaatsing flexwoningen (2) Meer informatie vervoer flexwoningen (pdf, 130 KB)

Vanaf dinsdag 22 augustus is er halverwege de Romeinenbaan een tijdelijke loopbrug geplaatst die toegang biedt tot de hondenuitlaatplaats.

De 52 flexwoningen op de locatie van de voormalige manege Het Kleine Ros komen steeds dichterbij. Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente een aannemer gevonden om de grond bouw- en woonrijp te maken. A.C.W. Grond-, weg- en waterbouw uit Tiel is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Het is de bedoeling dat deze op 21 augustus 2023 starten.

Aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken

De gemeente heeft een aanbesteding uitgevoerd om één partij te selecteren op basis van haar inkoop- & aanbestedingsbeleid. De gemeente heeft aannemers uit naburige gemeenten uitgenodigd om een aanbieding te doen voor uitvoering van deze werkzaamheden. Deze aannemers zijn eerst beoordeeld op de minimale eisen en daarna op prijs. Uit de beoordeling bleek dat A.C.W. Grond-, weg- en waterbouw uit Tiel de beste aanbieding heeft gedaan.

De werkzaamheden zijn al in volle gang

Op 18 juli 2023 is de bodemsanering succesvol afgerond. Nu kan de aannemer zich richten op het bouwrijp maken van de grond. In deze fase legt het aannemersbedrijf de bouwstraten en de riolering aan. Ook de voorbereidingen voor de ondergrondse infrastructuur voor kabels en leidingen horen bij het bouwrijp maken. Het bouwverkeer rijdt niet over de Trekweg. 
De gemeente verwacht dat de werkzaamheden op 21 augustus starten en duren tot midden september.
Nadat de bouwrijpwerkzaamheden klaar zijn, leggen de nutsbedrijven de infrastructuur voor water, elektra en internet aan. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners in november hun intrek nemen in de woningen. 

Wethouder Hans Buijtelaar is verheugd over de snelle realisatie van de flexwoningen. Deze zijn een tussenoplossing voor mensen die dringend een woning nodig hebben. “Hoewel het om ‘slechts’ 52 woningen gaat, hopen we dat het verlichting geeft op de lange wachttijden voor een huurwoning. Deze flexwoningen zijn bedoeld als doorstroomwoningen: van hieruit verhuizen bewoners later naar andere woningen,” aldus de wethouder. 

Heuvelrug Wonen plaatst en verhuurt de flexwoningen 

De woningen zijn speciaal bedoeld voor lokale urgente woningzoekenden, zoals starters en spoedzoekers. Daarnaast worden ook woningen toegewezen aan statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Die laatste groep wordt op dit moment elders in onze gemeente opgevangen, maar kan daar niet blijven. Het pand krijgt namelijk een nieuwe bestemming.

Wethouder Hans Buijtelaar is trots op de snelheid waarmee deze woningen worden gerealiseerd

Heuvelrug Wonen zal de toekomstige flexwoningen plaatsen en vervolgens verhuren op de beschikbaar gestelde gemeentegrond. De gemeente neemt op haar beurt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van de openbare ruimte. Wethouder Hans Buijtelaar is trots op de snelheid waarmee deze woningen worden gerealiseerd. "De vraag naar betaalbare woningen is enorm. Ondanks dat er nieuwbouwplannen in ontwikkeling zijn, is de inzet op flexwoningen van groot belang. Het duurt namelijk nog jaren voordat nieuwbouwprojecten zijn voltooid. Deze flexwoningen bieden sneller onderdak aan woningzoekenden. Die kunnen van daaruit op termijn weer doorstromen naar een andere woning. Ze brengen beweging in de woningmarkt die momenteel muurvast zit.” 

Een flexwoning is compact en slim ontworpen

De 52 flexwoningen die binnenkort op het terrein worden geplaatst, zijn compact en ontworpen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. Ze worden rug aan rug geplaatst, waardoor ze van buitenaf gezien een volwaardig huis vormen. Vanwege hun beperkte omvang zijn ze geschikt voor 1 tot 2 persoonshuishoudens of voor een eenoudergezin met kinderen. 

De woningen dienen als doorstroomwoningen

Het merendeel van de flexwoningen is bestemd voor lokale woningzoekenden, zoals jongeren, starters en spoedzoekers. Het overige deel is bestemd voor vergunninghouders en Oekraïense vluchtelingen die sinds het uitbreken van de oorlog in onze gemeente worden opgevangen, maar hun huidige onderkomen moeten verlaten vanwege een herbestemming van het pand. 

Het proces verloopt gestaag en er is al veel werk verricht

Op 3 juli werd de omgevingsvergunning voor de bouw verleend. Met de bijna voltooide sloop van de manege en de geplande bodemsanering in augustus, start het woonrijp maken van het gebied. Dit zal waarschijnlijk tot 15 september duren. Na deze fase wordt de infrastructuur voor water, elektra en internet aangelegd. De partijen zijn hoopvol dat de eerste woningen in november geplaatst kunnen worden om ze zo snel mogelijk daarna in gebruik genomen te laten worden.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen, liet de gemeente in eerdere berichtgeving weten nog dit jaar 52 flexwoningen neer te zetten aan de Trekweg 1. Dat is de plek waar voorheen manege Het Kleine Ros gevestigd was.

De komst van de flexwoningen wordt nu zichtbaar. Vanaf 9 juni gaan de sloopwerkzaamheden van start, waarmee een belangrijke eerste stap wordt gezet in de realisatie van dit project.

De oude manege wordt afgebroken

De gemeente gaf aannemingsbedrijf Avezaat uit Bunnik opdracht om de oude manege af te breken om ruimte te maken voor de flexwoningen. Vrijdag 9 juni start het aannemingsbedrijf met de werkzaamheden voor de duur van ongeveer 4 weken. Het werkgebied is inmiddels afgezet met bouwhekken. Het losloopgebied voor honden blijft gewoon toegankelijk.

Uit onderzoek blijkt dat er asbest aanwezig is in het dak van de manege

Het aannemingsbedrijf verwijdert het asbest veilig. Dus volgens de laatste regelgeving en procedures onder toezicht van een deskundig toezichthouder asbestsloop. Zij dragen voor hun eigen veiligheid beschermende kleding. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Voor hen levert het verwijderen van de asbestdelen geen gevaar op.