Tijdlijn project Oude Stadhuis Markt 24

22 augustus 2023

In een openbare themabijeenkomst met de raad wordt het plan van aanpak gepresenteerd om antwoord te krijgen op vragen over het gebruik van het pand. Voorstel is om in twee sessies (7 september en 12 september) waar perspectieven, ideeën en belangen worden opgehaald de raad input te geven om tot een afweging te komen voor het gebruik van het pand. De raad verzoekt om een brede oproep uit te zetten waardoor belanghebbenden zich kunnen melden met een concreet idee of plan.

4 juli 2023

In een raadsvergadering kiest de raad voor variant 1. Dit is de variant waarbij het pand voorzien van een volledige verbouwing, restauratie, een uitbouw aan de achterkant met een lift, trappenhuis, toiletten en foyer wordt opgeleverd. De raad heeft daarbij nadrukkelijk gevraagd om te versoberen waar dit nog mogelijk is om zoveel mogelijk kosten te besparen. Na de zomer zullen nieuwe afwegingen volgen over het gebruik van het pand: het pand in bezit houden of niet, (commercieel) verhuren en aan wie, op welke wijze de publieke functie behouden of niet, locatie voor museum en/of de VVV Kromme Rijnstreek (hierna VVV) of niet, enzovoort.

13 juni 2023

Het college spreekt 1 op 1 met de fracties. Daarop volgt een vertrouwelijke themabijeenkomst met de raad. In deze bijeenkomst zijn richtingen verkend voor de verdere aanpak van de verbouwing en restauratie van Markt 24. Dat het Oude Stadhuis van Wijk bij Duurstede een karakteristiek gebouw aan de Markt is en daarmee een parel in het historisch centrum van de stad, wordt breed gedeeld. Maar als je de blik 50-100 jaar vooruit werpt. Waar doe je nu dan werkelijk goed aan? Welke belangen en waarden weeg je mee in je besluit en op welke manier heeft het pand de beste plek in de Wijkse samenleving? Vragen waar geen makkelijk antwoord op te geven is, maar die wel beantwoord moeten worden. Omdat het einde van de bouwstop in zicht is ligt nu als eerste stap de vraag voor: hoe bouwen we het pand af? Om het vraagstuk minder complex te maken wordt de vraag wie of wat er in het pand komt nu niet meegenomen.

12 mei 2023

Provincie Utrecht maakt bekend dat zij vanuit het Fonds Erfgoedparelfonds nogmaals een subsidie toekennen voor de restauratie van het pand. Het gaat om een bedrag van € 114.143.

21 februari 2023

De raad ontvangt een memo waarin staat dat er een tijdelijke bouwstop wordt ingesteld om verdere vertragingskosten te voorkomen. In twee themabijeenkomsten wordt de raad in april en mei geïnformeerd wat de extra kosten voor bouw en claims per scenario zullen zijn. Deze variëren van € 1,13 mln. tot € 2,24 mln. Bovenop het oorspronkelijke budget.

13 december 2022

Vanwege de oplopende gebreken ontvangt de raad een voorstel om de post onvoorzien in het krediet (nogmaals) te verhogen met € 240.000. Hierdoor konden werkzaamheden tot de besluitvorming (planning was februari 2023) doorgaan. Er is een vijftal scenario’s uitgewerkt die mogelijke oplossingsrichtingen voorstelden voor het budgetprobleem dat ontstaan is.

Met een amendement besluit de raad om niet akkoord te gaan met het verhogen van de post onvoorzien en dit bedrag, in afwachting van een definitieve besluitvorming, voor te financieren uit het eerder beschikbare gestelde krediet.

15 november 2022

De raad wordt geïnformeerd over de onvoorziene werkzaamheden en onzichtbare gebreken bij de werkzaamheden van Markt 24.

22 februari 2022

De raad stemt in met het voorstel voor een aanvullend krediet van € 195.000.

17 mei 2021

De provincie Utrecht maakt bekend dat de gemeente Wijk bij Duurstede een bedrag van € 97.874 krijgt uit het fonds Erfgoedparels voor de restauratie van het pand Markt 24. Door loon- en prijsstijgingen en hogere restauratiekosten is het tot dan toe beschikbaar gestelde krediet niet meer voldoende om de restauratie uit te voeren.

31 maart 2020

Het college stemt in met het Aangepaste Definitief Ontwerp dat is opgesteld door het bureau BunkerQ.

12 december 2017

De raad gaat akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.350.000 ‘voor de verbouwing en restauratie van pand Markt 24’. Er wordt een bestemmingsreserve ingesteld met geld afkomstig uit de netto-opbrengst van de verkoop van het pand Muntstraat 42, dat is € 550.000. Dit wordt aangevuld met € 800.000 als extra financiële steun. De kosten voor dit extra geld worden opgenomen in de begroting.

6 januari 2015

De raad stemt in met de verhuizing van het museum van de Muntstraat 42 naar de Markt 24. Ook wordt het besluit genomen om € 530.000 vanuit de verkoopopbrengst van de Muntstraat te gebruiken als dekking voor de verbouw van Markt 24.

30 september 2014

Het museum en de gemeente tekenen een intentieovereenkomst.

9 juli 2013

De raad stelt de Voorjaarsnota 2013 vast. Hierin wordt een bedrag van € 25.000 opgenomen voor een haalbaarheidsonderzoek op het verplaatsen van Museum Dorestad naar Markt 24.