Ontwikkelingen/nieuws

28-12-2022: Herontwikkeling Sluis Noord 14

Kennisgeving (anterieure) overeenkomst op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Met inachtneming van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente Wijk bij Duurstede en Blok8 BV een overeenkomst over de faciliterende grondexploitatie als bedoeld in de Wro hebben gesloten inzake de exploitatie van het perceel kadastraal bekend gemeente Wijk bij Duurstede, sectie E nummer 3141, gelegen aan Sluis Noord 14 (omgeving sluizencomplex). 

Conform het gestelde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt vanaf 28 december 2022 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentehuis. Er kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Gepubliceerd op de gemeentepagina in het Wijks Nieuws op 28 december 2022.