Algemene Voorwaarden riool-aansluiting

Voor het aansluiten op de openbare riolering gelden in ieder geval de volgende algemene regels:

 • De aansluiting op de openbare riolering mag u niet zelf maken.
  • Behalve als de gemeente anders beslist.
  • Dit geldt ook voor wijzigingen aan bestaande perceel aansluitleidingen.

Voor het aanbieden van een leiding voor aansluiting op de openbare riolering geldt altijd:

 • Het achterliggende leidingwerk voldoet aan het Bouwbesluit (NEN 3215).
 • De lozing(en) van afvalwater voldoen aan:
  • de Wet Milieubeheer
  • de door de Rijksoverheid op de activiteit betrekking hebbende algemene lozingsregels.
 • De leidingsystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater zijn gescheiden van elkaar uitgevoerd tot buiten het perceel.
  • Behalve als de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden tot op 50 cm uit de kadastrale eigendomsgrens.
  • Behalve als de gemeente een ander punt aanwijst. (Bouwbesluit artikel 6.18)
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding(en) wordt/worden bij de kadastrale eigendomsgrens uitgevoerd in PVC stijfheidsklasse SN8 (klasse 34).
 • Bij de afvoer van huishoudelijk afvalwater in de kleur roodbruin RAL 8023.
 • Bij de afvoer van hemelwater in de kleur grijs RAL 7037.
  • Behalve als de gemeente anders beslist.
 • Bij de afvoer van hemelwater in de kleur groen RAL 6024.
  • Alleen op bedrijventerrein Langshaven en/of Broekweg-Noord
  • of behalve als de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden met een diameter van tenminste 125 mm.
  • Behalve als de gemeente anders beslist. (Bouwbesluit artikel 6.18).
 • De aanlegdiepte bedraagt 60 a 65 cm onder maaiveld (gronddekking op bovenkant buis).
  • Behalve als de gemeente anders beslist. (Bouwbesluit artikel 6.18).
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding wordt star aangeboden, en niet met flexibele aansluitstukken zoals slangen of polderexpansiestukken.
 • Is de tijdelijke aard van de aansluiting niet meer nodig?
  • De gemeente verwijdert of dopt de aansluiting af.
  • De aanvrager betaalt hier voor de kosten.
 • De aanlegdiepte bedraagt 60 a 65 cm onder maaiveld (gronddekking op bovenkant buis).
  • Behalve als de gemeente anders beslist. (Bouwbesluit artikel 6.18).
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding wordt star aangeboden, en niet met flexibele aansluitstukken zoals slangen of polderexpansiestukken.
 • Is de tijdelijke aard van de aansluiting niet meer nodig?
  • De gemeente verwijdert of dopt de aansluiting af.
  • De aanvrager  betaalt hier voor de kosten. 

 • Perceel aansluitleiding: buiten het perceel gelegen leiding die de particuliere riolering vanaf de kadastrale eigendomsgrens verbindt met de openbare riolering.
 • Aansluitpunt: het punt, gelegen in de perceel aansluitleiding, waar de particuliere riolering aansluit op de perceel aansluitleiding van het openbaar riool.
  • Dit punt ligt op of binnen 0,5 meter afstand van de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel.
  • Hiervoor worden de gegevens van het Kadaster aangehouden.
  • Bij openbare drukriolering is dit het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput.
 • Particuliere riolering: alle riolering, als bedoeld in de bouwregelgeving, gelegen in particuliere grond tot en met de kadastrale eigendomsgrens.
 • Openbare riolering: het systeem voor de inzameling, transport of verwerking van afvalwater dat bij de gemeente of diens rechtspersoon in beheer is, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, installaties van overeenkomstige aard en perceel aansluitleidingen.

Het beheer en onderhoud van riolering bestaat uit 2 delen; een particulier deel en een openbaar deel. De grens van deze 2 delen is gelijk aan het aansluitpunt.

De eigenaar of gebruiker van een woning of bouwwerk:

 • is verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen riolering tot en met het aansluitpunt op de openbare riolering. 
 • zorgt voor de onderhouds-, of herstelwerkzaamheden aan het particuliere deel van de riolering tot en met het aansluitpunt.

De gemeente

 • is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare riolering.
  • Dit is inclusief perceel aansluitleiding tot aan het aansluitpunt.
  • Zorgt voor het onderhoud, de renovatie of de vervanging van de perceel-aansluitleiding. De gemeente voert dit zelf uit of laat dit doen.
 • Is er sprake van onjuist gebruikt van het particulier riool? Moet de gemeente hierdoor onderhouds-, of herstelwerkzaamheden uitvoeren? De aanvrager of veroorzaker moet zelf de kosten betalen.