Stukken ter inzage

Op deze pagina vindt u de stukken die ter inzage liggen. Bij elk stuk leest u tot wanneer u deze stukken kunt bekijken en waar.

03-05-2024: Kennisgeving aangaan anterieure overeenkomst

Verplaatsing Van Vliet Kastanjehout en woningbouw op Gooyerdijk 41/41b

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeente Wijk bij Duurstede een anterieure overeenkomst heeft gesloten met Van Vliet Kastanjehout b.v. en Europees Hout b.v. Deze bekendmaking gebeurt op basis van de artikelen 16.138 Omgevingswet en 12 Bekendmakingswet.

De overeenkomst heeft betrekking op de verplaatsing van Van Vliet Kastanjehout van de Gooyerdijk 41/41b naar de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 4 te Cothen (kadastraal bekend: Gemeente Wijk bij Duurstede, sectie F, nummers 79 en 930) en woningbouw op het perceel Gooyerdijk 41/41b (kadastraal bekend: Gemeente Langbroek, sectie A, nummers 1150, 1578, 1749 en 1957). 

Conform het gestelde van artikel 12 van de Bekendmakingswet ligt vanaf vrijdag 3 mei 2024 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente. Er kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Anterieure overeenkomst Van Vliet

03-05-2024: Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Omgevingsvergunning ‘Karel de Grotestraat 1b, Wijk bij Duurstede’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij op 18 april 2024 het besluit hogere waarden voor de omgevingsvergunning Oprichten zorgcentrum op het perceel Karel de Grotestraat 1b, Wijk bij Duurstede hebben vastgesteld. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 2 mei 2024 tot en met woensdag 12 juni 2024 ter inzage.

Doel besluit hogere waarden

De omgevingsvergunning voorziet in het realiseren van een zorgcentrum voor mensen met dementie aan de Karel de Grotestraat 1b in Wijk bij Duurstede. Omdat de aanvraag om omgevingsvergunning niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de realisatie van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming mogelijk maakt, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van het woonzorggebouw, vanwege het wegverkeer op de Frankenweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van het woonzorggebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden vastgesteld.

Inzien stukken

Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn inzien in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met gemeente Wijk bij Duurstede, telefoon 0343 595 595.

Indienen bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Zet op het bezwaarschrift uw naam, adres en datum en onderteken het. Maak duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Advies & Ondersteuning: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Wilt u opschorting? Vraag dan gelijktijdig met het indienen van uw bezwaarschrift een voorlopige voorziening (schorsing) aan bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Stuur uw verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd er rekening mee dat u bij de rechtbank griffierecht moet betalen.

Wilt u meer informatie over het indienen van een bezwaar? Raadpleeg dan de website van de Rijksoverheid

Inwerkingtreden besluit

Het besluit treedt in werking één dag na verzenddatum van het besluit (verzenddatum 18-04-2024).

Voor informatie over het besluit hogere waarden: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 022 50 00. Voor informatie over de omgevingsvergunning: Gemeente Wijk bij Duurstede, telefoonnummer 0343 595 595.

Rapport geluidbelasting (pdf, 4 MB) Besluit hogere waarden (pdf, 290 KB) Bijlage wegverkeerslawaai (pdf, 408 KB) Verzoekformulier hogere waarden (pdf, 120 KB)