Stukken ter inzage

Op deze pagina vindt u de stukken die ter inzage liggen. Bij elk stuk leest u tot wanneer u deze stukken kunt bekijken en waar.

Voornemen tot uitvoeren planMER inclusief bijbehorend participatieplan voor herijking Regionale Energie Strategie in de Regio U16

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maakt bekend dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de herijking van de Regionale Energiestrategie (RES Herijking) van de RES regio U16 vanaf donderdag 18 januari tot en met vrijdag 1 maart ter inzage ligt. 

Iedereen kan het document inzien en zijn of haar mening geven. In de NRD voor deze planMER RES 1.0  staat wat onderzocht gaat worden en tot in welk detailniveau. Op basis hiervan wordt het milieuonderzoek, de planMER, uitgevoerd. De uitkomsten hiervan helpen een zorgvuldige onderbouwing te geven over de mogelijke locaties voor eventuele zonnevelden en windmolens in de hele RES regio U16. Wijk bij Duurstede maakt deel uit van de regio U16.

Reageren op deze stukken?

  • Digitaal: Stuur een e-mail naar zienswijzeRES@utrecht.nl onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’, of vul het reactieformulier op de website van Energieregio Utrecht.  
  • Schriftelijk: Stuur een brief naar het college van b en w van de gemeente Wijk bij Duurstede, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede, onder vermelding van ‘Zienswijze Onderzoeksagenda Herijking RES’.

Zaaknummer 549126

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan 2023’ met ingang van 8 december 2023 ter inzage ligt tot en met 18 januari 2024.  

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2023

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan 2023’ biedt een nieuw juridisch-planologisch kader voor één ambtshalve wijziging en vier ontwikkelingen van initiatiefnemers. 

Inzien stukken

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website van Ruimtelijke plannen

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 549126) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ten aanzien van team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met Menno Luijkx van het team Leefomgeving via m.luijkx@wijkbijduurstede.nl.

Zaaknummer 566285

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Ossenwaard 13’ met ingang van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage ligt. 

Ontwerpbestemmingsplan Ossenwaard 13

Het ontwerpbestemmingsplan biedt een nieuw juridisch-planologisch kader voor de realisatie van een kinderdagverblijf als nevenactiviteit bij het bestaande agrarische bedrijf.

Inzien stukken

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website van Ruimtelijke plannen

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 566285) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ten aanzien van team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met Menno Luijkx van het team Leefomgeving via m.luijkx@wijkbijduurstede.nl

Zaaknummer 345449

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluis Noord 14’ met ingang van 15 december 2023 ter inzage ligt tot en met 25 januari 2024. 

Ontwerpbestemmingsplan Sluis Noord 14

Het ontwerpbestemmingsplan biedt een nieuw juridisch-planologisch kader voor de realisatie van een appartementengebouw (31 appartementen).

Inzien stukken

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website van Ruimtelijke plannen. Wanneer u deze website bezoekt en dan op de knop ‘Plannen zoeken’ klikt, dan kunt u onder ‘Plannaam of -nummer’ zoeken naar Sluis Noord 14.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 345449) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ten aanzien van team Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met Menno Luijkx van het team Leefomgeving via m.luijkx@wijkbijduurstede.nl

Zaaknummer 314695

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijndijk 7/7a en Trechtweg (ong.)’ met ingang van 22 december 2023 ter inzage ligt tot en met 2 februari 2024. 

Het ontwerpbestemmingsplan biedt een nieuw juridisch-planologisch kader voor de realisatie van één woning aan de Trechtweg in combinatie met de bedrijfsbeëindiging van het pluimveehouderij aan Rijndijk 7a. Tevens biedt dit ontwerpbestemmingsplan kaders om het bestaande melkrundveebedrijf uit te breiden in het kader van dierenwelzijn.

Inzien stukken

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website van Ruimtelijke plannen

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 314695) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ten aanzien van team Fysieke Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met Bram Nagtegaal van het team Fysieke Leefomgeving via b.nagtegaal@wijkbijduurstede.nl

Zaaknummer 47295

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 'Verplaatsing Van Vliet kastanjehout' met ingang van 29 december 2023 ter inzage ligt tot en met 8 februari 2024. 

Met dit bestemmingsplan wordt de verplaatsing van het houtbedrijf van Gooyerdijk 41 te Langbroek (verlaatlocatie) naar Graaf van Lynden van Sandenburgweg 4 te Cothen (landingslocatie) mogelijk gemaakt. Op de verlaatlocatie staat de voormalige bedrijfswoning. Deze wordt omgezet naar burgerwoning. Op deze locatie komt er een tweede woning bij: dit is de bedrijfswoning van het agrarisch bouwvlak op de landingslocatie. Deze woning wordt als bouwrecht overgeheveld van Graaf van Lynden van Sandenburgweg 4 naar Gooyerdijk 41. Op de verlaatlocatie wordt ook nieuwe natuur gecreëerd. Op de landingslocatie wordt het voormalige agrarisch bedrijf met opstallen gesloopt, het agrarisch bouwvlak opgeheven en ‘overschreven’ door de nieuwe bedrijfslocatie. Hier krijgt het bedrijf een bedrijfsbestemming ter grootte van 2,5 hectare die grotendeels toegesneden is op de activiteit van het bedrijf. Het bedrijf wordt aan alle zijden landschappelijk ingepast.

Inzien stukken

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website van Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 47295) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van team Fysieke Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met Erik Uittenbroek van het team Fysieke Leefomgeving via e.uittenbroek@wijkbijduurstede.nl.

Zaaknummer 348156

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Langbroekerdijk A 92, Langbroek’ met ingang van 29 december 2023 ter inzage ligt tot en met 8 februari 2024. 

Met dit ontwerpwijzigingsplan wordt het agrarisch bouwvlak van de veehouderij aan Langbroekerdijk A 92 vergroot van 1,3 hectare naar 2,0 hectare. De vergroting is noodzakelijk voor kuilvoeropslag.

Inzien stukken

Het ontwerpwijzigingsplan is in te zien via de website van Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 348156) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van team Fysieke Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve wijzigingsplan. Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u een afspraak maken met Erik Uittenbroek van het team Fysieke Leefomgeving via e.uittenbroek@wijkbijduurstede.nl.

Zaaknummer 666726

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan standplaatsen’ met ingang van 29 december 2023 ter inzage ligt tot en met 8 februari 2024.

Met dit bestemmingsplan wordt het gemeentelijk standplaatsenbeleid, zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 28 november 2023, planologisch-juridisch uitgewerkt. Het gaat om 14 standplaatsen buiten de weekmarkt, op 9 verschillende locaties in de hele gemeente.

Inzien stukken

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de website van Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijzen kunnen (onder vermelding van zaaknummer 666726) worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van team Fysieke Leefomgeving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. De ingebrachte zienswijzen worden meegewogen bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met Gijs Gilbers van het team Fysieke Leefomgeving via g.gilbers@wijkbijduurstede.nl.