Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Van Vliet Kastanjehout

Op 23 januari 2019 heeft het college het principeverzoek voor de bedrijfsverplaatsing van Van Vliet Kastanjehout van de Gooyerdijk 41 naar de Graaf van Lynden van Sandenburgweg vastgesteld. Hierin is vastgesteld medewerking te verlenen aan het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure zodat Van Vliet Kastanjehout ingepast kan worden op de locatie Graaf van Lynden Sandenburgweg en op de vertreklocatie de realisatie van 2 woningen mogelijk wordt. Daarmee dient de bestemming op de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijventerrein’ en de bestemming op de Gooyerdijk te wijzigen van ‘Bedrijventerrein’ naar ‘Natuur’ en ‘Wonen’. Het college heeft met het principebesluit voorwaarden gesteld waaronder een duidelijk positieve bijdrage aan de Omgevingsvisie Krommerijnstreek, passend binnen de voorwaarden van de Provinciale Ruimtelijke Verordening,  de ontwikkeling landschappelijk wordt ingepast en dat nadrukkelijk invulling wordt gegeven aan de mogelijke belemmeringen ten aanzien van natuur en milieu. De gemeente en Van Vliet zijn in overleg getreden over de ontwikkeling en realisatie van het bouwplan. Partijen hebben afspraken gemaakt over hun rol en verantwoordelijkheid in het proces. Deze afspraken zijn vastgelegd in onderliggende anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 13.13 van de Omgevingswet.

Beoogd effect/doel

Partijen beogen door middel van het sluiten van deze overeenkomst de voorwaarden en afspraken vast te leggen van de tussen partijen bereikte overeenstemming met inachtneming van het gestelde in de overeenkomst, te komen tot ontwikkeling en realisatie van het bouwplan. De overeenkomst heeft tot doel om het verhaal van de faciliterende grondexploitatiekosten (in de vorm van financiële bijdragen, vergoeding van de gemeentelijke plankosten en planschade) zeker te stellen zonder dat hiervoor een exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

Ook zijn tussen de gemeente en Van Vliet voorwaarden opgesteld waarbinnen de planontwikkeling plaats vindt. Daarbij is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om het planologisch mogelijk te maken dat het bouwplan op de Graaf van Lynden van Sanderburgweg gerealiseerd kan worden, evenals de realisatie van 2 woningen op de vertreklocatie aan de Gooyerdijk. Van Vliet realiseert het project voor eigen rekening en risico. Van Vliet betaalt aan de gemeente de vergoeding van de gemaakte gemeentelijke plankosten. De overeenkomst voorziet in een tijdvak waarbinnen de ontwikkeling dient plaats te vinden en de overeenkomst voortduurt, een geschillenregeling en diverse bepalingen inzake het tussentijds wijzigen en ontbinden van de overeenkomst.