Wethouder Jeroen Brouwer - SP

Foto wethouder Jeroen Brouwer

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0343-595 595
E-mail: bestuurssecretariaat@wijkbijduurstede.nl

3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Participatie (inclusief schuldenaanpak) & integratie
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid
 • Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen
 • Circulaire economie
 • Afvalverwijdering
 • Straatreiniging & gladheidsbestrijding
 • Riolering
 • Openbaar groen (incl. speeltuinen)
 • Wegonderhoud
 • Kunst & cultuur
 • Archeologie & monumenten
 • Milieu (inclusief stikstof, bodem, waterkwaliteit, geluid)

Nevenfuncties 

Onbetaald:

 • Bestuurslid SP Wijk bij Duurstede

Nevenfuncties uit hoofde van zijn functie als wethouder (onbetaald):

 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI)
 • Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders BIGA Groep BV
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Utrecht (ODRU)
 • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)