Omgevingswet

Nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U heeft vanaf 1 januari 2024 met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen, een sloot te dempen of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan online in het nieuwe Omgevingsloket.

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Het is goed om te weten dat we initiatiefnemers vragen om omwonenden bij hun plan te betrekken, voordat zij een vergunning aanvragen.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van nu zijn:

 • In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het Rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
 • De bestemmingsplannen zijn per 1 januari 2024 opgenomen in een omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek gerealiseerd mag worden. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
 • Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari dat de gemeente in 8 weken een besluit moet nemen over de aanvraag. Soms wordt deze periode verlengd met 6 weken. Wanneer uw vergunningsaanvraag ingewikkeld is, kan een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet de gemeente binnen 26 weken een besluit nemen.
 • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.
 • Naast de Omgevingswet gaat per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger (een controleur) moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari 2024 is dat een taak van de gemeente.

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie. Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningsaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het vaak een beter plan. Het zorgt bijvoorbeeld voor meer woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen.

Het is altijd goed om de omgeving te betrekken bij uw plan. In bepaalde gevallen stelt de gemeente dit verplicht en wordt uw vergunningsaanvraag hier ook op beoordeeld.

Tot 1 januari 2024

 • Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
 • Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat volgens de huidige wetgeving. U moet dan wel zorgen dat u alle stukken op tijd inlevert.
 • Wilt u overleggen over uw situatie en wanneer u het beste uw aanvraag kunt indienen? Neemt u dan contact op met de gemeente en bel 0343-595 595.

Bestemmingsplannen en de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet komt o.a. de Wet ruimtelijke ordening te vervallen. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. De bestaande bestemmingsplannen worden automatisch opgenomen in het nieuwe omgevingsplan. Onder de nieuwe wetgeving kunnen geen nieuwe bestemmingsplannen meer worden vastgesteld. Meer informatie over bestemmingsplannen en de Omgevingswet.

Omgevingsloket online

Meer weten? Bekijk de video.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

De Omgevingswet. In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond.
Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures.
Dat is voor iedereen van belang.
Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen...
Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.
Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café
Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie.
Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten

Meer weten over de Omgevingswet? Kijk op de website van uw overheid. 

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.

Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. Vanaf 1 januari moet u bij bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

 • Eén Omgevingswet
  Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket
  Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag ziet u:
  • welke plannen er al zijn voor een bepaalde locatie of gebied.
  • welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • snel of een vergunning of melding nodig is.
 • Eén Omgevingsvergunning
  U hoeft maar één vergunning aan te vragen. Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project.
Succesvol:

Onduidelijk?

Dit is best veel informatie. We hebben ons best gedaan om het eenvoudig op te schrijven. Toch staan er misschien nog een paar lastige woorden in. We kunnen het u ook aan de telefoon uitleggen. Bel dan met de gemeente via 0343-595 595 en vraag naar het team Fysieke leefomgeving of ruimtelijke ordening. We helpen u graag!