Bestemmingsplannen en de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet komt o.a. de Wet ruimtelijke ordening te vervallen. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. De bestaande bestemmingsplannen worden automatisch opgenomen in het nieuwe omgevingsplan. Onder de nieuwe wetgeving kunnen geen nieuwe bestemmingsplannen meer worden vastgesteld.

Overgangssituatie

De Omgevingswet regelt wel een overgangssituatie voor bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp nog voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, mogen na deze datum nog worden vastgesteld onder het bestaande recht van de Wet ruimtelijke ordening.

Het voorbereiden van een bestemmingsplan voordat het ontwerp ter inzage gelegd kan worden kost veel werk. Vaak moeten er veel onderzoeken uitgevoerd en beoordeeld worden en is er overleg nodig met andere overheden zoals de provincie en het waterschap. Omdat dit voorbereidingsproces veel tijd vraagt, is ervoor gekozen om geen nieuwe bestemmingsplanprocedures op te starten. Hier is voor gekozen om te voorkomen dat in de laatste maanden van het jaar nog onvolledige plannen worden ingediend, waarbij het ter inzage leggen van het ontwerpplan onhaalbaar is. Dit zou namelijk voor dubbele procedures en dubbele kosten kunnen zorgen. 

Voor projecten die op dit moment in behandeling zijn bij de gemeente kan een uitzondering worden gemaakt, mits het haalbaar is om het ontwerpbestemmingsplan dit jaar nog ter inzage te leggen. Dit gebeurt alleen in overleg met en na instemming van de gemeente.

Nieuwe verzoeken

Een bestemmingsplanstop betekent niet dat er voor projecten die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan, geen andere mogelijkheden zijn om projecten te realiseren. Met de hieronder genoemde mogelijkheden kunnen we voorkomen dat projecten blijven liggen:

Een omgevingsvergunning - uitgebreide procedure afwijking bestemmingsplan

Sommige projecten kunnen mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning voor het afwijken van een geldend bestemmingsplan. Zo’n vergunning moet vóór 1 januari 2024 worden aangevraagd om volgend jaar onder het huidige recht te worden afgerond.

Een omgevingsvergunning - buitenplanse omgevingsplan activiteit

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om een aanvraag voor een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet in te dienen, hierbij kan worden afgeweken van het Omgevingsplan.

Wijziging omgevingsplan

Na 1 januari 2024 bestaat er ook de mogelijkheid om het Omgevingsplan te wijzigen.

De keuze voor welke procedure het beste past bij uw project hangt af van de aard van het project en de planning. In overleg met de initiatiefnemer bekijkt de gemeente graag wat mogelijk is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via 0343-595 595.

Meer informatie over de Omgevingswet