Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een plek op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dat kan een ‘gewone’ maar ook een ‘speciale’ school zijn. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. 

Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan kinderen die dit nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

 • leerproblemen
 • gedragsproblemen 

kinderen kunnen heel verschillende vormen van extra ondersteuning nodig hebben. Niet elke school kan elke vorm van extra begeleiding bieden. Daarom werken de scholen samen. Samen zorgen ze ervoor dat er een school is die de juiste ondersteuning voor uw kind kan bieden.

De overheid wil met passend onderwijs bereiken dat:

 • alle kinderen de best passende plek in het onderwijs krijgen.
 • een kind naar een gewone school gaat als dat kan.
 • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als dat nodig is.
 • scholen extra ondersteuning kunnen geven.
 • de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
 • kinderen niet langdurig thuis komen te zitten.

Passend onderwijs is er voor kinderen met:

 • leerproblemen
 • gedragsproblemen,
 • een bepaalde lichamelijke beperkingen.

Passend onderwijs is er voor kinderen in het:

 • basisonderwijs
 • speciaal(basis)onderwijs

en voor jongeren in het:

 • voortgezet onderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat is in de wet vastgelegd.

Dit betekent dat de school, in overleg met ouders en kind of jongere, verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te vinden.

 • Deze passende onderwijsplek kan zijn op de school van aanmelding.
 • Maar deze onderwijsplek kan dus ook op een andere school, het liefst in de buurt, zijn.

Scholen moeten in ieder geval de basisondersteuning bieden

 • Dit is de ondersteuning die alle scholen in een regio bieden.
  • Bijvoorbeeld hulp voor kinderen met leesproblemen (dyslexie).
 • Wat die basisondersteuning precies is, staat in de schoolgids en het schoolondersteuningsprofiel van elke school.
  • Deze vindt u op de website van de school.

Naast de basisondersteuning bieden scholen extra ondersteuning aan leerlingen. Bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen.

Elke school heeft dat vastgelegd in een schoolondersteuningsprofiel. Deze vindt u op de website van:

 • de school van uw keuze

Samenwerkingsverbanden voor het onderwijs

Alle scholen in de regio Zuidoost Utrecht werken samen in een samenwerkingsverband. Zij maken afspraken over onder andere:

 • de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden
 • over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs.

Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

De websites van de samenwerkingsverbanden geven hierover meer informatie

Meldt uw kind schriftelijk of per e-mail aan bij de school van uw keuze. Kijk hiervoor op de website van de school.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

 • De school gaat dan onderzoeken of zij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft.
 • In de meeste gevallen zal de uitkomst van het onderzoek positief zijn.
 • De volgende stap is dat de school, in overleg met u, een ontwikkelperspectief voor uw kind opstelt.
  • Hierin staan de onderwijsdoelen en extra ondersteuning beschreven.
  • Dit ontwikkelperspectief wordt regelmatig met u besproken.

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Ligt de school te ver weg of ontbreekt er openbaar vervoer? Dan is leerlingenvervoer soms de oplossing. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis ligt.

Lees meer over het leerlingenvervoer