Veelgestelde vragen asielopvang (groepssamenstelling, locaties en wonen)

We hebben de opdracht gekregen om 152 mensen op te vangen. 13 mensen van deze groep zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers).

Dat kan variëren van 13 tot 18 jaar.

Als ze 18 zijn en een verblijfstatus hebben, maar nog geen woonruimte, dan mogen ze nog drie jaar langer op de opvanglocatie blijven. Daarna krijgen ze passende woonruimte toegewezen net als alle andere statushouders.

Vanuit de rijksoverheid heeft iedere gemeente een taakstelling opgelegd gekregen om te zorgen dat statushouders passende woonruimte krijgen. Dit gaat in (bijna) alle gevallen om sociale huurwoningen. Als uw kinderen ook op zoek zijn een sociale huurwoning, dan bepaalt de huisvestingsverordening van de gemeente op welke wijze de beschikbare woningen worden verdeeld en wie hierin voorrang krijgt. De provincie bewaakt (namens het Rijk) of de gemeente voldoet aan de opgelegde taakstelling.

Kansrijke gezinnen zijn gezinnen die een grote kans hebben om een verblijfsstatus te krijgen.

Door asielzoekers in een vroeg stadium op te vangen, kunnen we eerder beginnen met hun integratie en inburgering. Ook organisatie zoals Vluchtelingenwerk kunnen in dit vroege stadium al ondersteuning bieden.

De toewijzing van asielzoekers wordt bepaald door het COA. In de uitgangspunten die de gemeente heeft geformuleerd, staat dat wij graag gezinnen willen opvangen, betekent niet dat we die ook krijgen. Het is bekend dat de meeste asielzoekers alleenreizende mannen zijn.

Dit zijn combinaties van huisvesting voor asielzoekers, jongeren en andere woningzoekenden in de woonvormen. De gemeente heeft de voorkeur voor dergelijke mengvormen.

Een woonvorm waar meerdere jongeren onder 1 dak wonen onder begeleiding van het COA en met een gezinsvoogd van het NIDOS. Het NIDOS is de organisatie die voogdij en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen op zich neemt.

COA is verantwoordelijk voor het beheer van opvanglocaties en het begeleiden van de bewoners, terwijl NIDOS zich richt op het voogdijschap en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers).

Dit valt niet geheel uit te sluiten. We streven er wel naar om de komst van asielzoekers geen extra druk te laten leggen op de woningvoorraad. Daarom willen we extra woningen toevoegen, bijvoorbeeld gemengde woonvormen zoals de flexwoningen op het Kleine Ros.

De gemeente wil al langer dat er meer bijgebouwd wordt. Dit gaat echter niet altijd even snel. Voor De Geer III worden nu de plannen gemaakt. Het neerzetten van de flexwoningen is wel sneller gelukt. Daarnaast willen we ook op de bestaande Gemeentewerf woningen toevoegen. Daar waar er mogelijkheden zijn om te bouwen, zullen we dat doen.

Gemeenten kunnen onderling afspreken dat één gemeente een opvanglocatie biedt waar ook asielzoekers uit andere gemeenten worden opgevangen, totdat ze kunnen doorstromen naar één van de samenwerkende gemeenten.

We vinden een spreiding over drie kernen belangrijk. We kijken per kern naar aantallen en samenstelling passend  bij het karakter van dorp of stad. Een getalsmatige verdeling is op dit moment nog niet te geven aangezien de beoogde locaties nog moeten worden beoordeeld door provincie en COA.

Schaal, omvang en samenstelling van de opvanglocaties moeten goed passen bij de bestaande woonwijken. Daarnaast wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van overige voorzieningen en er moet voldoende ruimte zijn.

Er moet in ieder geval een mogelijkheid zijn voor gemengde woonvormen.