Samen zoekgebieden bepalen voor wind- en zonne-energie

De gemeente verkent met vijftien andere gemeenten in de regio de regionale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Waar is ruimte en hoeveel?  Dat doen we onder de noemer: de Regionale Energiestrategie. 

We gaan met elkaar de CO2-uitstoot in Nederland sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. En in 2050 95 procent minder CO2. Dat is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. Het is een flinke uitdaging waar we samen voor staan. Daar werken we stap voor stap naar toe. 2050 lijkt ver weg, maar is dichterbij dan u denkt.

Regionale Energiestrategie

Om de doelen te halen, is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. Binnen die regio’s onderzoeken bewoners, overheden en anderen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (uit wind en zon) opgewekt kan worden. Die keuzes worden vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES).

Die bestaat uit zestien gemeenten, vier waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin. Samen gaan we op een duurzame manier energie opwekken. We kijken waar en hoe dit op grote schaal mogelijk is, binnen en buiten de grenzen van onze gemeente. Deze afspraken leggen we vast in de RES U16.

In de RES U16 is onder andere afgesproken dat we in 2030 een totaal van 1,8 Twh aan duurzame energie opwekken. Dit staat ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van ruim 514.000 Nederlandse huishoudens per jaar. In de regio U16 zijn er ongeveer 935.000 huishoudens.

Als tussenstap wordt in iedere regio een ontwerp- of conceptversie van de Regionale Energiestrategie gemaakt. In de energieregio U16 is de ‘Ontwerp RES U16 met concept-bod voor duurzame elektriciteit’ gepubliceerd op 24 maart 2020.

Alle informatie die we afgelopen maanden hebben verzameld over de criteria en globale zoekgebieden, verwerken we in de RES U16 1.0. In april 2021 wordt de RES U16 1.0 afgerond. In mei- juli wordt deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Want ook al is de samenwerking regionaal, het is onze eigen gemeenteraad die hierover beslist.

Energieregio U16 Ontwerp RES U16 duurzame elektriciteit

We werken nauw samen met de drie gemeenten uit de Kromme Rijnstreek.  We onderzoeken welke locaties mogelijk geschikt zijn voor zonnevelden en/of windmolens in onze regio. Dat noemen we globale zoekgebieden. Tot 2022 richten we ons met name op zonne-energie. Voor de aanleg van zonneparken zijn al richtinggevende besluiten genomen. Zo heeft de gemeenteraad besloten dat we tot maart 2022 maximaal 60 hectare aan zonnevelden plaatsen in het buitengebied. 

Kaart zoekgebieden zonnevelden (jpg, 166 KB) Globale zoekgebieden zonnevelden Zonnevelden in de gemeente

Willen we onze duurzame doelstellingen halen, dan kunnen we windenergie in de toekomst niet uitsluiten. Daarom onderzoeken we welke locaties mogelijk geschikt zijn voor windmolens.  Er is nog niets besloten, alles staat nog open. U kunt nog meedenken over voorwaarden waaraan deze globale zoekgebieden moeten voldoen.

Alle informatie die we afgelopen maanden hebben verzameld over de criteria en globale zoekgebieden, verwerken we in de RES U16 1.0. In april 2021 wordt de RES U16 1.0 afgerond. In mei- juli wordt deze ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Want ook al is de samenwerking regionaal, het is onze eigen gemeenteraad die hierover beslist.

Globale zoekgebieden windmolens Kaart zoekgebieden windmolens (jpg, 202 KB)

Dit betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. We zoeken samen met onze bewoners naar mogelijkheden voor het opwekken van schone energie. En geschikte locaties daarvoor. Met oog voor ons karakteristieke landschap. Waarbij we rekening houden met ieders belang.