Samen zoekgebieden bepalen voor wind- en zonne-energie

De gemeente verkent met vijftien andere gemeenten in de regio de regionale mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Waar is ruimte en hoeveel?  Dat doen we onder de noemer: de Regionale Energiestrategie. 

We gaan met elkaar de CO2-uitstoot in Nederland sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. En in 2050 95 procent minder CO2. Dat is afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord. Het is een flinke uitdaging waar we samen voor staan. Daar werken we stap voor stap naar toe. 2050 lijkt ver weg, maar is dichterbij dan u denkt.

Regionale Energiestrategie

Om de doelen te halen, is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. Binnen die regio’s onderzoeken bewoners, overheden en anderen waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (uit wind en zon) opgewekt kan worden. Die keuzes worden vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES).

Die bestaat uit 16 gemeenten, 4 waterschappen, de provincie Utrecht en Stedin. Samen gaan we op een duurzame manier energie opwekken. We kijken waar en hoe dit op grote schaal mogelijk is, binnen en buiten de grenzen van onze gemeente. Deze afspraken liggen vast in de Regionale Energie Strategie: RES 1.0 RES U16. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft ingestemd met de RES 1.0. In deze RES 1.0 is onder andere afgesproken dat we in 2030 een totaal van 1,8 TWh aan duurzame energie opwekken. Dit staat ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van ruim 514.000 huishoudens per jaar. In de regio U16 zijn er ongeveer 935.000 huishoudens.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft besloten om aan de RES 1.0 bij te dragen met 60 hectare zonnevelden en zoveel mogelijk zon op daken. 60 hectare zonnevelden leveren ca 0,055 TWh aan elektriciteit.

Energieregio U16 Ontwerp RES U16 duurzame elektriciteit

In ons zonneveldenbeleid is vastgelegd hoe en waar zonnevelden kunnen worden aangelegd in de gemeente. Dit beleid is gemaakt samen met een burgerpanel dat daar speciaal voor is gevormd. De  gemeenteraad heeft besloten dat er ruimte is voor maximaal 60 hectare aan zonnevelden in het buitengebied.

Met de andere gemeenten uit de Kromme Rijnstreek stemmen we regelmatig af over de stand van zaken over en weer. 

Kaart zoekgebieden zonnevelden (jpg, 166 KB) Globale zoekgebieden zonnevelden Zonnevelden in de gemeente

Om energieneutraal te worden in 2030, kan windenergie niet worden uitgesloten. Op dit moment wordt er meer gewerkt aan zonneprojecten dan aan windprojecten. De provincie Utrecht riep in juli 2022 alle Utrechtse gemeenten op om te kijken hoe de bouw van meer windmolens mogelijk gemaakt kan worden. De provincie heeft door adviesbureau Bosch en Van Rijn een inventarisatie laten opstellen van potentiële windlocaties in de provincie. Hieruit kwam een groslijst van ruim 70 potentiële locaties naar voren. Daaronder zijn ook 2 locaties in de gemeente Wijk bij Duurstede. 

Als antwoord op de oproep van de provincie heeft de gemeente Wijk bij Duurstede aangegeven een participatieproces te willen starten met de Wijkse samenleving als onderzoek naar de (on)mogelijkheden en eventuele randvoorwaarden van verdere duurzame opwek in onze gemeente.

Globale zoekgebieden windmolens Kaart zoekgebieden windmolens (jpg, 202 KB)

In de raadsagenda is de ambitie opgenomen “om in 2030 energieneutraal te zijn en het liefst eerder dan 2050 klimaatneutraal.”
Energieneutraal betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als dat er verbruikt wordt. We zoeken samen met onze inwoners naar mogelijkheden voor het opwekken van schone energie. En naar geschikte locaties daarvoor. Met oog voor diverse waarden en karakteristieken. En waarbij alle belangen worden meegewogen.