Fase 2: Ontwerpbestemmingsplan

Procedure

  1. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan en legt deze 6 weken ter inzage. Dan kunt u het plan bekijken op de website Ruimtelijke plannen en op de website van de gemeente. 
  2. Op een informatiebijeenkomst met inwoners, bedrijven en organisaties wordt het ontwerpbestemmingsplan toegelicht. U kunt dan ook vragen stellen.
  3. Inspraak: Zo lang het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen.
  4. Het college beoordeelt de binnengekomen zienswijzen en past het ontwerp bestemmingsplan eventueel aan.
  5. De gemeenteraad neemt een besluit over het ontwerp bestemmingsplan. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het plan ter inzage heeft gelegen. Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan officieel vastgesteld.