Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente?

Er zijn verschillende mogelijkheden om daar, als inwoner, bedrijf of instelling iets aan te doen.

Als eerste kunt u bezwaar maken tegen die beslissing

Dit kan nadat u een beschikking heeft ontvangen waarin de beslissing staat beschreven.

Wordt uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afgewezen?

U kunt hier dan tegen in beroep gaan bij de Rechtbank.

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

 • Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente en heeft u een beschikking ontvangen? U kunt tegen bijna iedere beslissing van de gemeente bezwaar maken.
 • In de beschikking die u ontvangt, leest of u bezwaar kunt maken.
 • Het is niet mogelijk om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen. Uw bezwaar dient u dus altijd schriftelijk in.

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres
 • de datum van het bezwaarschrift
 • de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • de reden van het bezwaar
 • uw handtekening

Stuur, als het mogelijk is, een kopie mee van de beslissing mee.

Binnen welke periode kunt u een bezwaarschrift indienen?

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen een beslissing.
 • Deze periode van 6 weken gaat in vanaf de verzenddatum die op de beschikking staat.

Komt uw bezwaar na deze 6 weken binnen?

 • U bent dan te laat.
 • De gemeente neemt uw bezwaar niet meer in behandeling.

U stuurt het bezwaarschrift naar het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen

 • Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.
 • Soms is het de burgemeester of de gemeenteraad.
 • In de beschikking die u ontvangt staat waar u uw bezwaarschrift naar toe stuurt.

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst van uw bezwaarschrift.

De voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat deze commissie op donderdag 23 maarti 2023 vanaf 19.15 uur in het Huis van de Gemeente bijeen zal komen om het volgende bezwaarschrift te behandelen:

 • 19.15 uur: Bezwaarschrift tegen een afwijzing urgentie

Tijdens de openbare hoorzitting worden de uitgenodigde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten. Degene die een hoorzitting wil bijwonen, kan zich kort voor het aangegeven tijdstip bij de bode melden. De voorzitter kan echter besluiten dat een hoorzitting niet openbaar is indien hierom door belanghebbenden wordt verzocht, of indien dit naar het oordeel van de voorzitter van de commissie gewenst is.

 • De gemeente neemt contact op met de indiener van een bezwaar.
 • Door in gesprek te gaan probeert de gemeente om samen met de indiener een oplossing te vinden buiten de bezwarenprocedure om.
 • Leidt dit niet tot resultaat? De gemeente wint dan advies in bij de Commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Uitgezonderd van deze adviesaanvraag zijn:

 • bezwaarschriften in het kader van de Wet Milieubeheer
 • bezwaarschriften tegen aanslagen van gemeentelijke belastingen
Jaarverslag 2019 bezwarencommissie (pdf, 269 KB)