Bewonersparticipatie Zandweg 2016-2017

De Zandweg is de belangrijkste toegangsweg naar het centrum van Wijk bij Duurstede. Bij het binnenrijden van de stad vallen de mooie rotondes op die worden gesponsord en onderhouden door bedrijven uit de regio.

De Zandweg zelf ziet er een heel stuk soberder uit. Het sobere onderhoud van de bermen, bomen en groen en het verwijderen van de hagen als gevolg van bezuinigingen zijn vele mensen een doorn in het oog.

In 2015 waren we al gestart met het maken van een plan om de bestrating deels te vervangen en zieke bomen te verbeteren. Tijdens deze voorbereiding spraken we met:

 • WijkNogLeuker (WNL)
 • 'werkgroep Groenberaad van de Vereniging Natuur en Milieu - IVN afdeling Wijk bij Duurstede’ (VNMW).

Zij vertelden de Zandweg ook te willen verbeteren en hebben daar leuke ideeën over. De afspraak is dat WNL, VNMW, de gemeente en bewoners samen plannen maken voor de Zandweg om deze met z'n allen mooier te maken.

Op deze avond verzamelde de gemeente:

 • de ideeën
 • de knelpunten
 • de wensen
 • de problemen

van de bewoners. Daarnaast konden bewoners zich opgeven om deel te nemen aan een bewonerscommissie. Van de aanmeldingen is een groep van vijf personen gekozen.

De bewonerscommissie bestaat uit personen die op verschillende plekken op de Zandweg wonen

Het gaat om bewoners van huur- en koop woningen en appartementen en een winkelier). Hiermee denken we een goede doorsnee van de samenleving te hebben gevonden. De bewonerscommissie, WNL, VNMW en de gemeente vormen samen de projectorganisatie.

De projectorganisatie heeft de lijst met reacties bekeken

De projectorganisatie heeft geprobeerd een conceptplan te maken dat zoveel mogelijk aan alle wensen voldoet. Op donderdag 11 mei 2017 was de presentatie van dit conceptplan voor de bewoners van de Zandweg. Dit plan is de 'visie' die als uitgangspunt dient voor verbeterwerkzaamheden voor de komende jaren. Afhankelijk van de inhoud van het plan en het beschikbare budget worden de werkzaamheden uitgevoerd in fasen. Bijvoorbeeld:

 • snel te realiseren werkzaamheden (zoals markeringen, groenwerkzaamheden, bloembakken, borden);
 • met enige voorbereidingstijd (zoals vervangen of aanpassen paden/drempels, bomen, openbare verlichting enz.);
 • met veel voorbereidingstijd (bijv. door wijzigen bestemmingplan/grote reconstructies zoals nieuw kruispunt of rotonde). 

Het project van de Zandweg is van start

Er is onvoldoende budget om de visie in één keer en helemaal te kunnen uitvoeren. Daarom voeren wij zoveel mogelijk werkzaamheden vanuit de visie uit binnen de beschikbare onderhoudsbudgetten. In de eerste fase maken we een begin met belangrijke aanpassingen. Deze zijn vooral gericht op het vergroten van de veiligheid. Dat dit nodig is blijkt ook uit een online enquête van afgelopen najaar.

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart, zoals:

 • profielmetingen
 • kwaliteitsonderzoeken
 • inmetingen.

Dat is belangrijke informatie voor de bestekvoorbereiding, op basis waarvan we komende zomer fase 1 kunnen uitvoeren.

In fase 1 ligt de aandacht op vooral drie onderdelen, zoals die ook staan in de visie:

 • Aanpassen fiets- en voetpaden bij de rotonde Remus/Langbroekseweg, en daarbij misschien ook de fietsenstalling op de hoek van de Appelgaard.
 • Verplaatsen bushalte Steenstraat.
 • Verplaatsen fietsenstallingen naar een plek bij de begraafplaats.
 • Inrichten van de laad- en losstrook op het deel tussen Singel en Steenstraat (westzijde) en het weren van fietsen op de stoep.

Ook plaatsen we binnenkort een smiley-bord om de gereden snelheid te laten zien en te registreren.

Tijdens het gewone geplande onderhoud knappen we de oversteekplaatsen op en leggen we deze waar nodig aan. We passen het regiem van de verkeerslichten aan. Hierdoor verbetert de doorstroming op de Zandweg zonder dat de oversteek onveiliger wordt.

Op dit moment bepalen we de laatste details

Daarna worden de bestektekeningen gemaakt. Hierna zetten we het werk in de markt en besteden we het aan. We zijn gestart met de onderzoeken die nodig zijn. Als alles voorspoedig verloopt kan de schop midden deze zomer de grond in.

Met veel aandacht zullen wij het effect van deze maatregelen volgen  

Geeft dit nog niet het gewenste resultaat? We nemen dan snel aanvullende maatregelen, zoals:

 • het verlagen van de maximum snelheid.
 • de snelheid verder omlaag brengen door verkeersremmende maatregelen.
Project Zandweg fase 1

Met fase 1 is de hele visie nog niet waargemaakt. Het grotere werk, fase 2, zoals bijvoorbeeld:

 • het opheffen van de fietspaden
 • parkeren op eigen terrein
 • het aanbrengen van middengeleiders en slingers in de weg

worden naar verwachting vanaf 2020 aangepakt. Daarvoor is het voorstel om beheergelden voor de komende 10 jaar samen te brengen tot één projectbudget van € 400.000. Dit voorstel leggen wij voor aan de  gemeenteraad voor besluitvorming. Als de raad positief besluit kan de voorbereiding eind 2019 beginnen en wordt fase 2 vanaf 2020 uitgevoerd.

Dit is een participatietraject dus u kunt voor al uw vragen en opmerkingen terecht bij de projectorganisatie. Gebruik hiervoor het een speciale e-mailadres: info@zandwegwijk.nl

De gemeente blijft natuurlijk eindverantwoordelijk voor het hele project

Heeft u een vraag over dit project die u niet kwijt kunt bij de projectorganisatie? Neem dan contact op met:

Patrick van der Linden
0343-595 595
p.vanderlinden@wijkbijduurstede.nl
of
Tom van Boggelen
0343-595 595
t.vanboggelen@wijkbijduurstede.nl.

Contactpersonen project Zandweg Stand van zaken juni 2016 Reacties enquête en info-bijeenkomst (pdf, 362 KB) Visie Zandweg (pdf, 250 KB)

De informatieavond van de visie van de Zandweg van 11 mei 2017 was een succes. Kon u er niet bij zijn? Hieronder vindt u de presentatie, ontwerpen en het reactieformulier van de informatieavond over de visie.

Presentatie informatieavond 11 mei 2017 (pdf, 2 MB) Ontwerpen nieuwe inrichting Zandweg