Bestemmingsplanprocedure

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een procedure worden doorlopen. U heeft daar invloed op.

Aankondiging bestemmingsplan

De gemeente kondigt een bestemmingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan. Bijvoorbeeld:

 • in het Wijks Nieuws ('t Groentje)
 • op deze website
 • of in een bewonersbrief.

Brengt een bestemmingsplan grote veranderingen in de omgeving met zich mee dan maakt de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan

 • Dit plan publiceren we op de gemeentelijke website.
 • Het ligt dan ter inzage in het Huis van de Gemeente.
 • U kunt er een reactie op geven.

De gemeente maakt voor elk bestemmingsplan een ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan vindt u op:

U mag het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het Huis van de Gemeente. U heeft daar 6 weken de tijd voor (inzagetermijn). 

Tijdens de inzagetermijn mag u een reactie (zienswijze) geven aan de gemeenteraad

Een zienswijze doet u schriftelijk (voorkeur) of mondeling.

In de zienswijze geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan of welstandscriteria het gaat.

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Zet in de zienswijze ook:

 • de datum
 • uw naam
 • uw adres
 • uw handtekening

Let op: Een zienswijze mag u niet per e-mail insturen.

Wilt u uw zienswijze mondeling doen?

Maak dan een afspraak via 0343-595 595.

Vaststellen bestemmingsplan

Uiteindelijk is het de gemeenteraad die een besluit neemt op het bestemmingsplan. Dit kan zijn (gewijzigd) vaststellen of niet vaststellen. Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit zijn gedurende 6 weken (inzagetermijn) te bekijken: .  

Ga dan tijdens de inzagetermijn (6 weken) in beroep bij:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 AE Den Haag.

U kunt ook digitaal uw beroep indienen. Ga hiervoor naar het digitale loket van de Raad van State.

Het is alleen mogelijk om in beroep te gaan:

 • als u eerder al een zienswijze heeft ingediend
 • als u kunt bewijzen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Anders kunt u alleen in beroep gaan tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist

Dit betekent dat het bestemmingsplan na de inzage-/beroepstermijn in werking treedt. De gemeente mag dan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij:

Raad van State
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 AE Den Haag

Wordt uw "verzoek om een voorlopige voorziening" toegekend?

Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Staat er geen beroep meer open tegen het bestemmingsplan? Het bestemmingsplan is dan onherroepelijk.

Dit bestemmingsplan vindt u:

 • in 't Groentje (Wijks Nieuws)
 • de staatcourant
 • op de gemeentelijk website
 • in het Huis van de Gemeente.

Iedereen mag het bestemmingsplan bekijken. Er zijn geen inspraak-mogelijkheden meer.

Vastgestelde bestemmingsplannen